Tilbake

Varslede endringer i rederi-skatteordningen

Aktuelt | 09.06.17

Shipping og offshore
Skatt og avgift
Rederiskatteordningen innebærer i praksis en form for statsstøtte som krever godkjennelse fra ESA. Nåværende rederiskatteordning er godkjent frem til 1. juli 2017. Finansdepartementet har i et brev til ESA av 24. mai 2017 notifisert endringer i rederiskatteordningen med sikte på ny godkjennelse for perioden fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026.

Varslede endringer i rederiskatteordningen

For å sikre at rederiskatteordningen fortsatt er i samsvar med EØS-regelverket er det foreslått enkelte vesentlige endringer i forhold til gjeldende regler.

Utleie på bareboat-vilkår

Innleie av skip på bareboat-vilkår skal fortsatt være tillatt for et rederibeskattet selskap. For utleie av skip på bareboat-vilkår varsles følgende endringer:

  • Utleie av skip på bareboat-vilkår kan ikke gjelde mer enn 50 % av samlet tonnasje i løpet av året i det rederibeskattede selskapet, eventuelt de rederibeskattede selskaper innenfor et konsern. Det varsles at en måleperiode på 4 år kan være et alternativ. Bareboat-utleie til et konsernselskap skal imidlertid ikke omfattes av begrensningen. I praksis betyr dette blant annet at et rederineskattet selskap med kun ett skip ikke kan leie ut dette på bareboat-vilkår.
  • Utleie av skip på bareboat-vilkår kan uansett ikke kan overstige 5 år med opsjon på ytterligere 3 år.
  • Strategisk ledelse (i praksis styre og daglig leder) for skip utleid på bareboat-vilkår må finne sted innenfor EØS-området.
  • Begrensingene som nevnt ovenfor skal i utgangspunktet ikke gjelder for allerede inngåtte kontrakter. Dette unntaket vil imidlertid ikke omfatte inngåtte kontrakter med en varighet på mer enn 5 år. En bareboat-kontrakt med mer enn 5 års varighet vil dermed bli en diskvalifiserende eiendel.

Voyage charter / time charter (innleie av skip med mannskap)

  • Innleie av skip på voyage charter- / time charter-vilkår av skip som ikke er registrert i et EØS-land foreslås å ikke kunne utgjøre mer enn 90 % av total tonnasje i konsernet. Begrensningen foreslås å ikke gjelder for allerede inngåtte kontrakter.

Vindmøllefartøy

  • I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen at vindmøllefartøyer som brukes i virksomhet utenfor Norge tilknyttet oppsetting, reparasjon, vedlikehold og demontering av vindmøller til havs ble tillatte eiendeler i rederiskatteordningen fra og med 1. januar 2017. I påvente av notifisering og godkjenning av ordningen har bestemmelsen foreløpig ikke trådt i kraft. Dersom ESA godkjenner endringen vil den tre i kraft med virkning fra 1. januar 2017.