Tilbake

Fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr (« verk og bruk») fra 2019

Aktuelt | 25.01.18

Eiendom og entreprise
Skatt og avgift
I dag kan kommunen ilegge eiendomsskatt på arbeidsmaskiner og tilbehør integrert i næringseiendom kategorisert som "Verk og Bruk". Nå er det vedtatt en lovendring som innebærer at slikt produksjonsutstyr ikke skal være en del av eiendomsskattegrunnlaget.

Fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr (« verk og bruk») fra 2019

Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som i dag er klassifisert som "verk og bruk" for eiendomsskatteformål inngår i eiendomsskattegrunnlaget dersom de er tilstrekkelig integrert i anlegget. Vurderingen av hva slags produksjonsutstyr som skal eiendomsbeskattes og hva slags utstyr som ikke anses tilstrekkelig integrert i anlegget reiser vanskelige spørsmål og reglene praktiseres til dels forskjellig fra kommune til kommune.

Stortinget vedtok i desember 2017 en lovendring som innebærer at produksjonsutstyr mv. fra og med 2019 ikke lenger skal være en del av eiendomsskattegrunnlaget. Dette skjer ved at kategorien "verk og bruk" fjernes som grunnlag for å være eiendomsskattepliktig, og at anlegg som per i dag faller inn under denne kategorien i stedet omfattes av de generelle reglene for "næringseiendom". Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg omfattes ikke av fritaket.

Fabrikker, industrieiendommer, gruver, steinbrudd, skipsverft mv., er eksempler på næringseiendommer som faller inn under klassifiseringen "verk og bruk" og som vil nyte godt av lovendringen dersom de har produksjonsutstyr som har vært eiendomsbeskattet.

Eiendomsskatten på verk og bruk kommer til fradrag ved beregning av alminnelig selskapsskatt/virksomhetsskatt. De samlede virkningen av lovendringene reduseres dermed noe.

Overgangsregel:
Lovendringen kan gi ikke ubetydelig inntektsbortfall for en rekke kommuner, og anlegg som berøres av lovendringen må retakseres. Det er gitt en overgangsregel som innebærer at de nye reglene fases inn over 7 år. Dette skjer ved at differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget for 2018 og 2019, dvs verdien av produksjonsutstyr mv, medtas i perioden 2019-2024 men med en stadig mindre andel (6/7 i 2019, 5/7 i 2020 osv). Fra og med 2025 vil dermed de nye reglene være fullt faset inn.