Tilbake

Forslag om krav til lydopptak for fondsforvaltere

Aktuelt | 04.07.19

Bank og finans
Børs og verdipapir
Finansregulatorisk
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om krav til lydopptak når fondsforvaltere yter investeringstjenester med frist 1. oktober 2019.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og AIF-forvaltere er ikke omfattet av verdipapirhandelloven § 9-17 med utfyllende forskriftsbestemmelser om dokumentasjon av telefonsamtaler, elektronisk kommunikasjon og personlige møter når det ytes investeringstjenester som verdipapirforetakene. Det er 32 ulike forvaltningsselskap og AIF-forvaltere som har tillatelse til å yte investeringstjenester.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet, og det foreslås at plikten til dokumentasjon kommer til anvendelse for henholdsvis forvaltningsselskap og AIF-forvaltere som yter investeringstjenester. Finanstilsynet har omtalt EØS-retten på området og vurdert personvernkonsekvenser, samt vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

Forslaget vil etter Finanstilsynets vurdering bidra til økt investorbeskyttelse og dermed til å styrke aktørenes tillit til verdipapirmarkedet. Finanstilsynet bemerker at de har god erfaring med bruk av denne type dokumentasjon i tilsynet med verdipapirforetak. Samme krav til dokumentasjon av investeringstjenester som ytes av forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere vil derfor ventelig øke effektiviteten i tilsynet og kontrollmulighetene også overfor disse foretakene.

Markedsaktørene bes merke seg at forslaget kun omfatter forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven, og dokumentasjonsplikten gjelder kun ved ytelse av selve investeringstjenestene, samt kommunikasjon som er ment å lede frem til investeringstjenestene. Foretakenes fondsforvaltning og annen virksomhet vil således ikke omfattes av dokumentasjonsplikten. Samtidig presiserer Finanstilsynet at fondsforvalterne kan unngå dokumentasjonsplikten dersom investeringstjenestene ikke ytes over telefon eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler, altså kun i møter og ved hjelp av skriftlig dokumentasjon.

Finanstilsynet innser imidlertid at det etter omstendighetene i praksis vil kunne være vanskelig å avgrense dokumentasjonsplikten til det som dreier seg om ytelse av investeringstjenester, og ber høringsinstansene særskilt om å uttale seg om dette spørsmålet.

Finansregulatorisk gruppe i SVW har omfattende erfaring med rådgivning om regulatoriske forhold til konsesjonspliktige foretak, herunder spesielt forvaltningsselskaper for verdipapirfond og AIF-forvaltere. Vi arbeider også tett med en rekke verdipapirforetak som er underlagt denne typen dokumentasjonsplikt, og har skreddersydd rutiner for våre klienter knyttet til dette. Ta kontakt om ditt foretak har spørsmål vedrørende forslaget om dokumentasjonsplikt.