Tilbake

Børs og verdipapir

Vi bistår med rådgivning knyt­tet til han­del med aksjer og andre finan­sielle instru­menter. Herunder bistand relatert til innsid­e­in­for­masjon, adferd­sre­gler, markeds­ma­n­ip­u­lasjon, investorbeskyt­telse, grenseover­skri­dende virk­somhet, flag­gings– og meldep­likt, tilbud­sp­likt og friv­il­lige tilbud, prospek­tkrav, egen­han­del, nye – og fortsatte noteringer, emisjoner og sammenslåinger og fisjoner. Våre klienter består av utstederselskaper, investorer og verdipapirforetak. Gruppen har omfat­tende kom­petanse innen sammensatte og komplekse finan­sielle instru­menter som penge­markedsin­stru­menter, opsjoner, ter­miner, swaps, frem­tidige renteav­taler, diverse derivater og dif­fer­ansekon­trak­ter, herunder ISDA baserte kontrakter. Kapitalmarkedsgruppen arbeider med sen­trale aktører, og føl­ger løpende utviklin­gen fra EU, Oslo Børs og i Finanstilsynet.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med børs og verdipapir