Tilbake

Finansregulatorisk

Ram­melov­givnin­gen for finans- og kred­it­tin­sti­tusjoner er kom­pleks og under kon­stant utvikling. I de sen­este år har det i til­legg vært gjen­nom­ført en delvis har­monis­er­ing med reg­lene i EU. Finan­sreg­u­la­torisk gruppe har omfat­tende erfar­ing med råd­givn­ing innen alle reg­u­la­toriske forhold.

Vi bistår blant annet for­ret­nings­banker, spare­banker, for­sikrings­sel­skaper, verdi­pa­pir­fore­tak og fonds-
­for­valt­nings­sel­skaper og andre insti­tusjoner ved alle reg­u­la­toriske sider av deres virk­somhet; som ram­me­betingelser, kons­esjons– og virk­somhet­skrav, kap­i­taldekn­ing og andre reg­u­la­toriske forhold. Vi bistår også invester­ings­banker, for­sikrings­sel­skaper og mer enn 30 norske og inter­nasjonale verdi­pa­pir- og investeringsfond.

Kontaktpersoner