Tilbake

Immaterialrett

Verdiskapnin­gen i næringsliv og offentlig sek­tor er i økende grad knyt­tet til imma­terielle ret­tigheter (IPR). Simon­sen Vogt Wiig har omfat­tende erfar­ing med å bistå norske og inter­nasjonale klien­ter med å sikre, for­valte og hånd­heve slike ret­tigheter, med spesielt fokus på rettighetsutfordringer knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi. Våre advokater spiller en viktig rolle innen ret­tighets­beskyt­telse og vi bistår blant annet bran­sje­or­gan­isas­jonene for film, musikk og for­lag i deres arbeid med å stanse opphavs­rettskrenkelser på inter­nett. Simon­sen Vogt Wiigs eksper­tise omfat­ter alle for­mer for imma­terielle ret­tigheter, inklud­ert vare­merker, patent, dome­ne­navn, design, opphavs­rett og know-how. Her bistår vi med både strate­gisk råd­givn­ing, forhan­dlinger, transak­sjoner (herunder due diligence) og tvisteløsning. Vi bistår også nystartede selskaper med hvordan de skal beskytte sin IPR for å sikre verdiskapning. 

Vår immaterialrettsavdeling inngår i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media, som er topprangert av både Chambers og Legal 500.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med immaterialrett