Aktuelt

11.04.18

Brønnbåtcertepartier – behov for standardisering i bransjen?

Oppdrettsnæringen i Norge produserer i dag over 1.3 millioner tonn matfisk og tallet er stadig økende. Ekspansiv utvikling i industrien har medført et stort behov for tjenester som fylles av brønnbåtindustrien. I de senere år er det bygget mye og stadig mer kompleks tonnasje. Til tross for den store mengden slutninger som gjøres for transport og behandling av levende fisk finnes det imidlertid ikke et standardcerteparti for brønnbåtnæringen. Det finnes imidlertid mange varianter, utarbeidet både av rederier og oppdrettsselskaper, men ingen av disse har fått gjennomslag som gjeldende bransjestandard. Dette medfører unødvendig store transaksjonskostnader i det enkelte tilfelle og også potensielt eksponering for et utilsiktet stort ansvar for redersiden. Les mer.

13.03.18

Overdragelse av utvinnings-tillatelser på norsk sokkel – er myndighetenes samtykkepraksis i endring?

I de senere år har det vært et økende antall selskapsoverdragelser og fusjoner mellom selskaper som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel . Denne artikkelen (kun på engelsk) – publisert på International Law Office – gir en oversikt over regelverket og myndighetspraksis knyttet til petroleumslovens krav til samtykke til slike overdragelser, samt de siste regelendringer og initiativ fra myndighetssiden. Les mer.

12.03.18

Oppsigelse sendt per e-post akseptert av domstolen

Hovedregelen er at oppsigelse eller avskjed skal meddeles arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte postadresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er "kommet fram til arbeidstaker". Dette følger av både arbeidsmiljøloven og skipsarbeidslovens regler. Les mer.