Tilbake

Nye regler om fradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper har trådt i kraft

Aktuelt | 03.07.17

Skatt og avgift
1. juli trådte nye regler i kraft som gir fradragsrett for investeringer i oppstartsselskap i form av aksjeinnskudd. Fradraget gis i alminnelig inntekt og gis for investeringer opp til kr 500.000 per år.

Det gis likevel ikke fradrag for årlige investeringer under kr 30.000 i det enkelte selskap. Investor må beholde aksjene i minst 3 år i tillegg til investeringsåret for å ha rett til fradraget. Fradraget gis kun til personlige aksjonærer (fysiske personer), men den personlige skattyteren kan ha krav på fradrag selv om investeringen skjer gjennom et personlig holdingselskap.

Ordningen gjelder ved investering i oppstartsselskaper. For å anses som et oppstartsselskap kreves at (1) selskapet er et norsk aksjeselskap, (2) selskapet ikke er eldre enn seks år, medregnet stiftelsesåret, det året kapitalforhøyelsen registreres, (3) det må ha færre enn 25 ansatte (årsverk), (4) både driftsinntekter og balansesum er lavere enn kr 40.000.000, og (5) offentlige organer kan ikke alene eller til sammen kontrollere mer enn 24 % av kapital- eller stemmerettsandelene i selskapet.

For å redusere mulighetene for misbruk av ordningen er det innført visse begrensninger; Selskapet må ha et lønnsgrunnlag på minst kr 400.000, og det må hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning (det er indikert en øvre grense for slik aktivitet på om lag 10 %).  Det gis heller ikke fradrag for innskudd i selskaper som er i "økonomiske vanskeligheter" på tidspunktet for kapitalforhøyelsen. Videre gis det ikke fradrag dersom investor eller dennes nærstående er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet (eller et selskap i samme konsern) eller dersom investor eller dennes nærstående ansettes i selskapet (eller et selskap i samme konsern) i løpet av eiertiden på tre år.

Ett selskap kan ta imot inntil kr 1.500.000 årlig gjennom ordningen.