Tilbake

Bitcoin – et verktøy for spekulanter eller et revolusjonært betalingsmiddel med høy verdi?

Aktuelt | 10.11.17

Bank og finans
FinTech
Verdien av bitcoin når stadig nye høyder. Mange spør seg om dette kun er en boble eller om vi er vitne til en revolusjon innen betalingsteknologi. Hva bestemmer egentlig verdien av bitcoin?

Bitcoin – et verktøy for spekulanter eller et revolusjonært betalingsmiddel med høy verdi?

I løpet av de siste 12 månedene har verdien av bitcoin steget med mer enn utrolige 700 % mot dollar. Dette til tross for at bitcoin ikke har noen egenverdi, men tvert i mot kun har en verdi i den grad noen mener den har en verdi. Hva bestemmer verdsettelsen av bitcoin?

Verdien av bitcoin er drevet av to typer etterspørsel:

  • etterspørsel for å gjennomføre transaksjoner (betalingsmiddel);
    og
  • etterspørsel som verdioppbevaringsmiddel (sparing/investering)

Den totale etterspørselen etter bitcoin er i dag mye større enn etterspørselen etter bitcoin som betalingsmiddel. Dette skyldes investorer som spekulerer i at verdien av bitcoin vil stige. Dersom ikke etterspørselen etter bitcoin som betalingsmiddel får det gjennombrudd mange håper på, vil bitcoin ikke få noen praktisk betydning. Siden bitcoin ikke har noen egenverdi vil etterspørselen etter bitcoin som verdioppbevaringsmiddel da falle, og prisen på bitcoin vil kollapse.

Hvilken verdi bitcoin har blir derfor et spørsmål om i hvilken grad og med hvilken sannsynlighet bitcoin blir et utbredt betalingsmiddel.

Dersom man skal forsøke å tallfeste verdien av bitcoin kan én måte å gjøre dette på være å ta utgangspunkt i verdien av de betalingsmidler og verdioppbevaringsmidler som ligner på bitcoin, og som bitcoin søker å erstatte.

Det dominerende globale betalingsmiddel er nasjonal valuta. Bitcoin søker å erstatte nasjonal valuta både som betalingsmiddel og som verdioppbevaringsmiddel. Derfor må man finne frem til et mål på verdien av nasjonal valuta som benyttes til disse to formål. De fleste vil være enige i at det brede pengemengdebegrepet, M2, er et godt mål på denne verdien.

Bitcoin er lett tilgjengelig globalt. Derfor kan det hevdes at det er global M2 som bør legges til grunn som det bitcoin søker å erstatte.

Det kan også hevdes at bitcoin i tillegg søker å erstatte gull som verdioppbevaringsmiddel og at derfor verdien av det globale gullmarkedet må legges til M2 for å komme frem til verdien av det bitcoin søker å erstatte.

Spørsmålet blir dermed hva som er den samlede verdi av global M2 og det globale gullmarkedet, og hvor stor andel av dette markedet bitcoin kommer til å ta over.

DollarDaze blog har estimert verdien av global M2 i 2010 til ca. USD 70 000 milliarder, og Investorpedia har estimert verdien av det globale gullmarkedet til USD 2 100 milliarder.

Dersom man for enkelhets skyld legger til grunn at verdien av global M2 og det globale gullmarkedet ligger fast og at bitcoin i løpet av en 10 års periode f eks penetrerer 20 % av dette markedet, så vil verdien av bitcoin om 10 år være USD 14 420 milliarder. Dersom man videre legger til grunn at tilnærmet alle 21 millioner bitcoins da vil være produsert, gir dette en verdi på ca. USD 686 666 per bitcoin.

Spørsmålet blir så hva dette tilser at bitcoin er verdt i dag? Dersom man legger til grunn at avkastningskravet for å investere i vekstselskaper normalt er 12 %, og at avkastningskravet for bitcoin er 5 ganger høyere, blir avkastningskravet for bitcoin 60 %. Dette gir en nåverdi på USD 6245 per bitcoin, ikke så langt unna den foreløpige toppnoteringen på USD 7500. Ett mulig sett med forutsetninger for den foreløpige toppnoteringen er derfor at bitcoin i løpet av en 10 års periode penetrerer ca. 20 % av det globale markedet for M2 og gull, og at avkastningskravet er ca. 60 %.

Slike forsøk på å tallfeste verdien av bitcoin blir lett en lek med tall, men de fleste vil være enige i at det sentrale spørsmålet i denne sammenheng er hvor sannsynlig det er at bitcoin kommer til å bli et alminnelig akseptert betalingsmiddel.

Nasjonale myndigheter kommer etter undertegnedes oppfatning neppe til å akseptere at bitcoin fortrenger nasjonal valuta som betalingsmiddel og vil ganske sikkert lovregulere dette området dersom bitcoin skulle bli en trussel mot den nasjonale valutaen. Videre vil nasjonale myndigheter fortsette å innkreve skatter og avgifter i nasjonal valuta.  Det vil derfor bli svært vanskelig, om ikke umulig, for bitcoin å bli et utbredt betalingsmiddel, noe som er en forutsetning for at bitcoin overhodet skal ha noen verdi.

Et mer sannsynlig framtidsscenario er at teknologien som bitcoin bygger på, blockchainteknologien, blir en ny plattform for transaksjoner i nasjonal valuta, dvs for betalingsmidler denominert i f eks norske kroner og US dollar.

 

Les en lengre versjon av artikkelen her