Arrangementer

Bergen | 15.11.18

Innføring i den nye arveloven – Hvilken betydning får det for meg?

Mange har sikkert registrert at regjeringen har lagt frem forslag til ny arvelov (Prop.107 L (2017-2018). Forslaget som er fremlagt er ment som et forslag til ny lov om arv og dødsboskifte som skal erstatte gjeldende arve- og skiftelov. I pressemelding fra Justisdepartementet heter det at loven er tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv, og at lovforslaget er godt tilpasset dagens samfunn. Les mer.