• Produserer eller distribuerer dere finansielle instrumenter, og er kundegruppen for det enkelte instrument identifisert?
  • Yter dere uavhengig eller ikke-uavhengig investeringsrådgivning, og kan man yte begge deler samtidig?
  • Hvilke kompetansekrav stilles til ansatte som ikke yter investeringsrådgivning, men kun gir informasjon til kunder om finansielle instrumenter, og hvor ofte skal kompetansen testes?

Vi redegjør for de nye reglene om produkthåndtering, investeringsrådgivning og kompetansekrav, samt gir praktisk veiledning i utarbeidelse av rutinene for dette.

Velkommen!

Foredragsholder:

Kasper Formo Asplin er spesialist på finansregulatoriske problemstillinger, og bistår primært norske og utenlandske verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og finansforetak med konsesjonssøknader og rammevilkår, samt aktører i finansbransjen som opererer i randsonen av slik konsesjonspliktig virksomhet.

Asplin har videre kompetanse innen etablering og strukturering av fondsstrukturer, børsnoteringer, prospektplikt, de såkalte adferdsreglene i verdipapirhandelloven (innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, meldeplikt), reglene om informasjonsplikt for børsnoterte foretak, tilbudspliktreglene, samt straffe- og erstatningsrettslige problemstillinger knyttet til dette. Asplin bistår også klienter med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger knyttet til aktører i finansbransjen, samt EU/EØS-rettslige problemstillinger knyttet til grenseoverskridende virksomheter både til og fra Norge.

Påmelding