To dommer avsagt av Oslo tingrett nylig slår fast at Oslo kommune i begge sakene hadde gått ut over sin kompetanse etter plan- og bygningsloven. Dersom dommene blir stående og/eller bekreftet i høyere rettsinstanser vil det få stor betydning for reguleringen av utbyggingsprosjekter fremover. I vårt frokostseminar ser vi nærmere på hva dommene betyr i praksis når det skal inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger.

I den første dommen var det inngått utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Selvaag Bolig som utbygger om at utbygger skulle opparbeide en tursti i nabolaget til et boligprosjekt som i praksis ikke ville dra nytte av turstien.

I den andre dommen var det inngått utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Entra ASA v/datterselskap om omlegging av et trikkespor og opparbeidelse av en sykkelsti som allerede var planlagt lenge og som i realiteten knyttet seg til generelle behov i Oslo indre by, ikke til konsekvenser av utbyggingen.

Etter en konkret vurdering kom retten til at det ikke var slik nødvendig tilknytning mellom tiltakene og utbyggingen som plan- og bygningsloven forutsetter. Kommunen hadde gått utover sin kompetanse og måtte betale erstatning til utbyggerne.

Teamet for offentlig rett i Simonsen Vogt Wiig inviterer til frokostseminar hvor vi går nærmere inn på hvilken betydning dommene har for hva som kan omfattes av utbyggingsavtaler. Vi ser nærmere på praktiske spørsmål som:

  • Hva kan kommunen vedta som rekkefølgekrav og hvilke tiltak kan inngå i en utbyggingsavtale?
  • Hva skal til for at det regnes tilstrekkelig sammenheng mellom tiltakene som kreves gjennomført i utbyggingsavtalen og den konkrete utbyggingen?
  • Kan kommunen ta hensyn til forventet utvikling av hele planområdet som den konkrete utbyggingen er en del av?
  • Hvor langt domstolenes prøvelsesrett strekker seg mht. rekkefølgebestemmelser og innhold i utbyggingsavtale.
Påmelding

Om frokostseminarene:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ gruppe for offentlig sektor arbeider med et bredtspekter av juridiske problemstillinger. Dette gjelder både kommunal og statlig del. Vi har god erfaring fra å arbeide med de konkrete problemstillinger som ofte reiser seg i forbindelse med juridiske problemstillinger i kombinasjonen forvaltning og politikk. Seminarene er gratis og henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, kommuneadvokater, rådmenn og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til utfordringer og spilleregler for kommunal sektor.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 – 10:00. Flere av firmaets advokater som arbeider med offentlig sektor vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminarene.

Påmelding