IPR-klausuler, konkurranseklausuler og konfidensialitetsklausuler – sentrale bestemmelser for å sikre arbeidsgivers verdier.

Arbeidstakerne er bedriftens viktigste ressurs. Ikke bare målt i timer og kroner, men også fordi de gjennom sin arbeidsinnsats ofte skaper store verdier i form av immaterielle rettigheter. Eksempler på slike rettigheter kan være opphavsrett, patenter, design eller varemerker. For å sikre at arbeidsgiver får retten til disse verdiene er det viktig at man har en klar og tydelig avtaleregulering i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen vil også regulere arbeidsgivers adgang til å nekte arbeidstaker å ta ansettelse hos konkurrent etter opphør og til å bevare taushet om viktige forhold.

Men hva bør slike klausuler inneholde? Varierer det fra bransje til bransje? Hva skjer om man ikke har slike bestemmelser i avtalen? Er det grenser for hva arbeidsgiver kan kreve? Og må arbeidsgiver betale arbeidstaker ekstra kompensasjon for dette?

Vi gir en oversikt over reglene på dette området, og praktiske råd for utarbeidelse av IPR-, konkurranse- og konfidensialitetsklausuler i arbeidsavtaler.

Seminaret er gratis og har begrenset antall plasser. Det serveres enkel frokost fra kl. 08:00.

Seminaret er åpent for klienter og kontakter av Simonsen Vogt Wiig.

Påmelding