Grensen mellom arbeidstakers rett til å ytre seg og lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver dukker stadig opp i samfunnsdebatten, i media og for domstolene – både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt slik medier har dekket siste tids saker, kan det fremstå som om arbeidstaker har full frihet. Vi vil i dette frokostseminaret se nærmere på:

• Grensen for arbeidstakers ytringsfrihet i arbeidsforhold
• Arbeidsgivers muligheter for å sette rammer for arbeidstakers ytringsfrihet
• Hvordan arbeidsgiver skal gå frem i saker hvor arbeidstaker har ytret seg på en måte arbeidsgiver oppfatter som illojal