I tillegg til endringene er det nylig sendt på høring et forslag om ytterligere liberalisering av reglene om oppkjøpsfinansiering og forenkling i saksbehandlingsreglene for nærstående transaksjoner. De foreslåtte endringer vil kunne ha stor interesse særlig for finansnæringen.

Seminaret er gratis, det er begrenset antall plasser. Vi serverer frokost fra kl 8.00, med faglig gjennomgang fra kl 8.30.

Kort om endringene

Aksjeloven forbyr i utgangspunktet at et aksjeselskap i praksis stiller sikkerhet for en oppkjøpsfinansering av selskapet. P.t. gjelder det et unntak fra dette for såkalte eiendomsselskaper omfattet av unntaksforskriften kapittel 3.

I henhold til lovforslaget foreslås det å oppheve kapittel 3 i unntaksforskriften, og heller innføre et generelt unntak fra begrensningene i forbindelse med en oppkjøpsfinansiering der kjøper er et aksje- eller allmennaksjeselskap, og hvor kjøperselskapet erverver mer enn 50 % av aksjene eller stemmene i selskapet. I tillegg kan selskapet også yte lån eller annen finansiell bistand til en slik kjøper.

For å kunne stille sikkerhet eller yte finansiell bistand ved et oppkjøp krever lovforslaget at selskapet betinger seg et armlengdes vederlag, og at bistanden godkjennes av generalforsamlingen etter bestemte saksbehandlingsregler. På seminaret vil våre foredragsholdere belyse hvilke vilkår selskapet må sørge for å oppfylle, og særlig hva låneinstitusjoner bør gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet ikke blir ugyldige i oppkjøpssituasjoner.

Aksjeloven § 3-8 krever i dag at visse avtaler med nærstående må godkjennes av generalforsamlingen for å bli bindende for selskapet. Departementet foreslår at styret (og ikke generalforsamlingen) skal være rette godkjenningsinstans, med tilhørende plikt til å informere aksjeeierne om avtalen. Subsidiært gis dog aksjeeierne en rett til å kreve at slike avtaler skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Påmelding