Entreprise

Vårt team innenfor eiendom og entreprise har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter.

Å bygge noe nytt, eller endre en eksis­terende kon­struk­sjon, er en kom­plis­ert og kost­bar pros­ess. Ofte er mange ulike aktører og fag­disi­pliner involvert. Et vel­lykket pros­jekt avhenger av god organ­is­er­ing. For å oppnå dette er rik­tig kon­trak­t­sreg­u­ler­ing og god oppføl­ging helt avgjørende.

Vi bistår byg­gher­rer, entre­prenører og råd­gi­vere innen alle typer entre­priser. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

They have the ability to make complex law more comprehensible. This also includes the ability to provide a clear and structural approach to complex problems.

Chambers and Partners