Til bransjer

Entreprise

Vårt team innenfor eiendom og entreprise har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter.

Å bygge noe nytt, eller endre en eksis­terende kon­struk­sjon, er en kom­plis­ert og kost­bar pros­ess. Ofte er mange ulike aktører og fag­disi­pliner involvert. Et vel­lykket pros­jekt avhenger av god organ­is­er­ing. For å oppnå dette er rik­tig kon­trak­t­sreg­u­ler­ing og god oppføl­ging helt avgjørende.

Vi bistår byg­gher­rer, entre­prenører og råd­gi­vere innen alle typer entre­priser. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Kontaktpersoner

Atle har spesialisert seg innen – og har lang erfaring med – eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner samt entrepriseoppdrag, herunder knyttet til kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.
Olav er spesialisert innen erstatningsrett, kontrakts- og entrepriserett, og har lang erfaring innen prosedyre. Herunder arbeider han med en rekke prosessoppdrag knyttet til store bygge- og anleggskontrakter.
Arne har bred erfaring med entreprise, herunder entrepriser for det offentlige. Han bistår flere aktører innenfor bygg og anlegg. Han arbeider med et bredt spekter av entrepriseformer og håndtert en rekke tvistesaker.