Til bransjer

Entreprise

Vårt team innenfor eiendom og entreprise har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter.

Å bygge noe nytt, eller endre en eksis­terende kon­struk­sjon, er en kom­plis­ert og kost­bar pros­ess. Ofte er mange ulike aktører og fag­disi­pliner involvert. Et vel­lykket pros­jekt avhenger av god organ­is­er­ing. For å oppnå dette er rik­tig kon­trak­t­sreg­u­ler­ing og god oppføl­ging helt avgjørende.

Vi bistår byg­gher­rer, entre­prenører og råd­gi­vere innen alle typer entre­priser. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Kontaktpersoner

Atle har spesialisert seg innen – og har lang erfaring med – eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner samt entrepriseoppdrag, herunder knyttet til kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.
Olav er spesialisert innen erstatningsrett, kontrakts- og entrepriserett, og har lang erfaring innen prosedyre. Herunder arbeider han med en rekke prosessoppdrag knyttet til store bygge- og anleggskontrakter.