Havvind

Havvind er i ferd med å bli en viktig næring i Norge. Den teknologiske utviklingen har gjort utvikling av nye områder mulig og banet vei for nye metoder, herunder flytende havvind. Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet for konsesjonssøknader i 2020 og det er ventet at ytterligere områder vil utpekes.

Gjennom lov av 4. juni 2010 no. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiloven) og tilhørende forskrift om energiproduksjon til havs (havenergiforskriften), har norske myndigheter etablert rammen for energiproduksjon gjennom havvind på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet åpnet 11. juni 2021 en høring om en veileder for arealtildeling og konsesjonsprosess for vindkraft til havs, som blant annet omhandler prekvalifiseringsprosess og tildelingsmodellen for områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Samme dag, 11. juni 2021, bekreftet norske myndigheter sine ambisjoner om å utvikle energiproduksjon til havs i St. Meld. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser. Her fremheves havvind som et viktig satsningsområde i energiproduksjonen og det grønne skiftet. Stortingsmeldingen følger opp Europakommisjonens strategi om fornybar energi til havs i COM (2020) 741 “An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future”.

Simonsen Vogt Wiig har lang erfaring i å bistå klienter innen større fornybare energiprosjekt, herunder bistår vi klienter i flere havvindprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Vi leverer juridiske tjenester knyttet til alle elementer av havvindnæringen, herunder regulatoriske spørsmål, inkludert konsesjonsbehandling, kontrakter for turbinkjøp, kontrakter relatert til transport og installasjon av turbiner, energisalg og nettilknytning, samt vedlikehold og drift. Vi bistår også leverandører inn til havvindprosjektene, herunder turbinleverandører og utstyrsleverandører, samt banker og andre selskap involvert i finansieringen av prosjektene.

Eksempler på prosjekter vi har jobbet med er:

 • Changfang and Xidao Offshore Wind Farms – Taiwan
  • Project: Project Changfang and Xidao, 600 MW
  • Sponsors: Copenhagen Infrastructure Partners
 • Seagreen Offshore Wind Farm – Scotland
  • Project: Project Seagreen, 1,100 MW
  • Sponsors: SSE
 • Dogger Bank A, B og C – England (inkl. bygging av spesialskip)
  • Project: Project Dogger A, Project Dogger B, 2 x 1,200MW
  • Sponsors: SSE and Equinor