Til bransjer

Mineraler og bergverk

Simonsen Vogt Wiig har gjennom en årrekke bistått nasjonale og internasjonale gruveselskaper, og har utviklet omfattende kunnskap om bransjen.

Vi har en detaljert forståelse av regelverket, tillatelser for leting, undersøkelser og utvinning og andre tillatelser som kreves for å starte utforsknings- og utvinningsvirksomhet i Norge. En av våre partnere var medlem av Minerallovutvalget som ledet frem til gjeldende minerallov.

Norge har en betydelig andel kritiske mineralressurser og også forekomster av interesse for fortsatt utnyttelse og utvikling av en grønnere økonomi i fremtiden. EU-kommisjonen har gjennom Critical Raw Materials Act nylig foreslått en omfattende rekke tiltak for å sikre bærekraftig forsyning av kritiske råvarer som er uunnværlige for en rekke strategiske sektorer, inkludert netto null-industrien, den digitale industrien og luftfarts- og forsvarssektorene. Det foreslåtte Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), forventet ved utgangen av 2023, vil også være av relevans for industrien, da det krever reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 og troverdige planer for netto null.

Norge kan bli det første landet i verden som åpner for havbunnsgruvedrift. Den norske havbunnen består av sulfider, mangan-skorper og knoller som inneholder metaller og mineraler som er avgjørende for det grønne skiftet. Prosessen med å åpne slike mineralaktiviteter skal bli gjenstand for en formell beslutning innen 2023.

Vårt dedikerte team vil etter behov hente inn eksperter innenfor ulike juridiske fagområder.

  • Minerallovgivning og -politikk
  • Grunneieravtaler
  • Prosjektutvikling og finansiering
  • Konstruksjon og infrastruktur
  • Gruvedriftsrettsaker og tvisteløsning
  • ESG og bærekraft
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Joint venture-avtaler
  • Kommersielle avtaler
  • Avtaler om kjøp og levering

Kontaktpersoner

Mona har bistått rekke nasjonale og internasjonale gruveselskaper. Hun har bakgrunn som underdirektør i Nærings- og energidepartementet, med et særlig ansvar for norsk bergverkslovgivning og reguleringene knyttet til gruvedrift på Svalbard.
Børge har i en årrekke hatt styreverv i bedrifter innenfor bergverksindustrien. Han kjenner bransjen og har bistått bedrifter innenfor utnyttelse av mineralforekomster samt etablering og utvikling av tilknyttede virksomheter.
Arne bistår flere aktører som utvinner og foredler råstoff. Han bistår også klienter som har bygget opp miljøvennlige gjenvinningsløsninger.