Tilbake

Klima og fornybar energi

Vi har inngående kom­petanse innen­for fagom­rådet energi, og bistår aktører på alle nivåer av sek­toren. Våre advokater har yrkes­bak­grunn fra kraft­bran­sjen, innehar bred kon­tak­t­flate mot myn­dighetene og dyp kunnskap om energi- og vass­dragsrett. Sam­men med fir­maets øvrige ressurser utgjør denne eksper­tisen en særlig kom­petanse på området elektrisitet.

Innen kraft­bran­sjen bistår vi både offentlige eiere, myn­digheter, det pri­vate og organ­isas­joner. Vår bis­tand omfat­ter blant annet spørsmål knyt­tet til reg­u­ler­ing, pros­jek­ter­ing og gjen­nom­føring av pros­jek­ter. Utvikling av norske vindkraftverk, gasskraftverk og LNG-anlegg krever ofte redegjørelse av finan­sier­ingsmod­eller, EU/EØS-krav, forurens­ingsregelverk m.v. Her gir Simon­sen Vogt Wiig løpende råd­givn­ing til sine klien­ter. Vilkår for til­gang til infra­struk­tur og net­tutvikling er avgjørende for mange pros­jek­ter vi job­ber med. Her job­ber vi spe­sielt med net­treg­u­ler­ing, nett-tilkobling, inntek­t­sram­mer og de nye utfor­drin­gene og mulighetene i neste gen­erasjons elek­triske nett (AMS, smart grid, sluttbrukermarked).

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med klima og fornybar energi