Til fag

Børs og kapitalmarked

Våre advokater er blant Norges ledende eksperter på kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrettslig rådgivning. Vi finner gode og kommersielle løsninger tilpasset våre klienter.

Våre klienter består av utstederselskaper, investorer og verdipapirforetak. Vi bistår relatert til innsid­e­in­for­masjon, adferd­sre­gler, markeds­ma­n­ip­u­lasjon, investorbeskyt­telse, grenseover­skri­dende virk­somhet, flag­gings– og meldep­likt, tilbud­sp­likt og friv­il­lige tilbud, prospek­tkrav, egen­han­del, nye – og fortsatte noteringer, emisjoner og sammenslåinger og fisjoner.

Teamet har omfat­tende kom­petanse innen sammensatte og komplekse finan­sielle instru­menter som penge­markedsin­stru­menter, opsjoner, ter­miner, swaps, frem­tidige renteav­taler, diverse derivater og dif­fer­ansekon­trak­ter, herunder ISDA baserte kontrakter.

Kapitalmarkedsgruppen arbeider løpende sen­trale aktører og føl­ger utviklin­gen fra EU, Oslo Børs og i Finanstilsynet.

The firm excels within the banking and debt capital markets areas.

- IFLR1000

Vår bistand omfatter blant annet:

Børsnoteringer

Vårt firma bistår med noteringer av norske og utenlandske selskaper på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og N‑OTC, samt obligasjonsnoteringer på Oslo Børs og Nordic ABM. Vi har særlig kompetanse på sekundærnoteringer av utenlandske foretak.

Egenkapitaltransaksjoner

Vi bistår i emisjoner på og utenfor børs, med og uten prospekt, i fortrinnsrettsemisjoner, rettede emisjoner med eller uten reparasjonsemisjoner og i utstedelser av andre egenkapitalinstrumenter som tegningsretter, konvertible lån og i mer sofistikerte kombinasjoner av ulike instrumenter. Vårt team har erfaring med egenkapitaltransaksjoner innenfor en lang rekke sektorer, som blant annet finans, olje og gass, sjømat, luftfart, shipping, biotech og farmasi.

Obligasjonsutstedelser

Vi bistår utstedere og tilretteleggere med utstedelse av alle typer obligasjoner og rådgir våre klienter med forhandling av obligasjonsavtaler. Vi har også erfaring med noteringer av obligasjoner på Oslo Børs og Nordic Alternative Bond Market (ABM).

Løpende bistand til noterte foretak

Vi bistår utstedere, primærinnsidere og investorer med overholdelse av de ulike børsrettslige meldepliktene, rådgivning knyttet til innsideinformasjon og de tilhørende pliktene samt markedsmanipulasjon og short-salg. Videre bistår vi i spørsmål om likebehandling av aksjonærer og investorer, insentivprogrammer og godtgjørelsesordninger, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger i noterte selskaper. Enn videre har vi betydelig erfaring med å støtte noterte foretak og deres ansatte i kontakten med regulerte markeder og tilsyn.

Kontaktpersoner

Amund har betydelig erfaring med egenkapitaltransaksjoner og har ledet vår bistand ved børsnoteringen av Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), emisjoner i Norwegian Air Shuttle, Jinhui Shipping og Norwegian Finans Holding og en rekke noteringer på Merkur Market.
Morten arbeider med børs- og verdipapirrett, finansjus og selskapsrett. Han bistår både norske og utenlandske verdipapirforetak, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper.
Vidar arbeider med kapitalmarkedstransaksjoner, generell selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har bred erfaring med å bistå selskaper og tilretteleggere i forbindelse med regulatoriske forhold relevant for noterte selskaper.