Børs og kapitalmarked

Våre advokater er blant Norges ledende eksperter på kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrettslig rådgivning. Vi finner gode og kommersielle løsninger tilpasset våre klienter.

Det norske kapitalmarkedet er svært aktivt både for aksjer og obligasjoner. Oslo Børs er verdens største børs innenfor shipping, sjømat og oljeservice og nest størst i Europa innenfor energi. Obligasjonsmarkedet er i stadig vekst og er verdens tredje største innenfor high-yield.

Vårt kapitalmarkedsteam har tung erfaring fra børsnoteringer og andre egenkapitalemisjoner på og utenfor børs, obligasjonsutstedelser og verdipapirrettslige spørsmål. Vi har lang erfaring med å bistå utenlandsk kapital inn i Norge, og bistår også en rekke norske selskaper knyttet til kapitalinnhentinger. Våre advokater har kapasitet og erfaring til å håndtere de største og mest komplekse sakene, og jobber målrettet innenfor en rekke bransjer som finans, transport, teknologi, sjømat, energi og private equity, for å nevne noen.

Reglene i det norske markedet er EU-tilpasset, og rettsutviklingen drives av særlig av EUs arbeid på området. Det er et omfattende og komplekst regelverk som er i kontinuerlig utvikling for selskaper, aksjonærer og andre investorer, med aktivt tilsyn fra myndighetene. Vi bistår i hele regelverkets bredde.

The team is very responsive and highly experienced.

Legal 500

The firm excels within the banking and debt capital markets areas.

IFLR1000

Vår bistand omfatter blant annet:

Børsnoteringer

Vårt firma bistår med noteringer av norske og utenlandske selskaper på Oslo Børs, Euronext Expand, Euronext Growth og N‑OTC, samt obligasjonsnoteringer på Oslo Børs og Nordic ABM. Vi har særlig kompetanse på sekundærnoteringer av utenlandske foretak.

Egenkapitaltransaksjoner

Vi bistår i emisjoner på og utenfor børs, med og uten prospekt, i fortrinnsrettsemisjoner, rettede emisjoner med eller uten reparasjonsemisjoner og i utstedelser av andre egenkapitalinstrumenter som tegningsretter, konvertible lån og i mer sofistikerte kombinasjoner av ulike instrumenter. Vårt team har erfaring med egenkapitaltransaksjoner innenfor en lang rekke sektorer, som blant annet finans, olje og gass, sjømat, luftfart, shipping, biotech og farmasi.

Obligasjonsutstedelser

Vi bistår utstedere og tilretteleggere med utstedelse av alle typer obligasjoner og rådgir våre klienter med forhandling av obligasjonsavtaler. Vi har også erfaring med noteringer av obligasjoner på Oslo Børs og Nordic Alternative Bond Market (ABM).

Løpende bistand til noterte foretak

Vi bistår utstedere, primærinnsidere og investorer med overholdelse av de ulike børsrettslige meldepliktene, rådgivning knyttet til innsideinformasjon og de tilhørende pliktene samt  markedsmanipulasjon og short-salg. Videre bistår vi i spørsmål om likebehandling av aksjonærer og investorer, insentivprogrammer og godtgjørelsesordninger, avholdelse av styremøter og generalforsamlinger i noterte selskaper. Enn videre har vi betydelig erfaring med å støtte noterte foretak og deres ansatte i kontakten med regulerte markeder og tilsyn.