Finansregulatorisk

Rammelovgivningen for finansforetak er kompleks og under kontinuerlig utvikling.

Utviklingen de sen­este årene har i stor grad vært preget av at Norge har gjen­nom­ført en delvis har­monis­er­ing med regelverket i EU. Dette har medført at det er blitt vanskeligere enn noen gang tidligere å orientere seg i det finansregulatoriske landskapet.

Firmaets finan­sreg­u­la­toriske gruppe har omfat­tende erfar­ing med å bistå klienter på de fleste finansreg­u­la­toriske områder. Vi bistår blant annet for­ret­nings­banker, spare­banker, for­sikrings­sel­skaper, verdi­pa­pir­fore­tak og fondsfor­valt­nings­sel­skaper og andre foretak med problemstillinger knyttet til de finansreg­u­la­toriske sider av virk­somheten. Dette kan være spørsmål i forbindelse med ram­me­betingelser, kons­esjons– og virk­somhet­skrav, kap­i­taldekn­ing og andre finansreg­u­la­toriske forhold.

Gruppen bistår også utenlandske finansforetak, herunder inter­nasjonale verdi­pa­pir- og investeringsfond.