Til fag

Miljørett

Våre advokater bistår virksomheter i kontakt med ulike myndighetsorgan, særlig i forbindelse med søknad om tillatelser, kvotehandel, karbonfangst/-lagring, pålegg om miljøtiltak samt undersøkelser og granskning.

Miljørett er et sentralt rammeverk for en rekke industri- og næringslivsaktører. Regelverket er detaljert og påvirkes i særlig grad av internasjonale regler.

Miljørettslige spørsmål er også aktuelle mellom private parter, og da særlig ansvar og risiko for forurensning og erstatning ved forurensningsskade. I forbindelse med kjøp og salg av eiendom eller bedrifter bistår vi med miljørettslig due diligence, ofte i samarbeid med tverrfaglige team.

Vi har inngående kom­petanse innen­for fagom­rådet energi, og bistår aktører på alle nivåer av sek­toren. Her gir Simon­sen Vogt Wiig løpende råd­givn­ing til sine klien­ter.

Advokater på vårt team har erfaring fra lovutvalget for klima- og miljørett og klagenemda for miljøinformasjon.

Kontaktpersoner

Mona bistår selskaper og offentlige organer med alle aspekter av miljølovgivningen. Rådgivningen dekker for eksempel overholdelse av krav, regulatorisk rådgivning og støtte i transaksjoner.
Arne regnes som en av Norges ledende advokater innenfor klima- og miljørett, herunder naturressursrett. Han er leder av Klagenemnda for miljøinformasjon og leder Advokatforeningens lovutvalg innenfor klima- og miljørett.
Terje har bred kompetanse innen miljørett og har bistått i større utbyggingsprosjekter hvor naturinngrep, støyproblematikk, urfolksrettigheter og miljøtiltak har vært sentrale problemstillinger.
Ørjan har kompetanse innenfor klima- og miljørett gjennom mangeårig bistand til blant annet industriaktører, energiselskaper, eiendomsutviklere, og bedrifter innenfor en rekke markedsområder.