Tilbake

Oslo

Som et sen­tralt, for­ret­ningsjuridisk kom­petansemiljø i Norge dekker vi alle aspek­ter ved næringslivet. Simon­sen Vogt Wiig i Oslo rep­re­sen­terer det store advokatkon­torets bredde og spe­sialkom­petanse, kom­bin­ert med regional tilst­ede­værelse og nærhet til bran­sjene vi job­ber mot. Kon­toret teller i dag rundt 100 advokater/advokatfullmektiger.

Filipstad Brygge 1
Postboks 2043 Vika
0125 Oslo

Telefon: 21 95 55 00
Fax: 21 95 55 01
post.oslo@svw.no

Veibeskrivelse