Frokostseminar 4. april – Transportørs erstatningsansvar for utlevering av gods i strid med selgers stansingsinstruks: Dom fra Høyesterett

Dato: Torsdag 4. april 2019
Tid: 08:30 - 10:15
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1, Oslo

Høyesterett tok i den nylig avsagte dommen HR-2019-231-A (dissens 4-1) stilling til en transportørs erstatningsansvar for utlevering av gods til en kjøper mot presentasjon av konnossement, i strid med en selgers stansingsinstruks.

Saken reiste en rekke spørsmål, hvorav spørsmålene knyttet til stansingsrettens utstrekning og terskelen for å holde transportøren erstatningsansvarlig var blant de av prinsipiell interesse. Saken reiser også spørsmål knyttet til speditørens rolle i transporter.

Tage Brigt A. Skoghøy prosederte saken på vegne av selgeren. Han vil sammen med Christian Bjørtuft Ellingsen redegjøre for Høyesterettsdommen, sammen med den kjøps- og transportrettslige rammen for tvistetemaene.

Velkommen!

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges ledende team innen transportrett og bistår regelmessig vareeiere, transportører og assurandører i Norge og internasjonalt.