Anders Færden og Frithjof Herlofsen vil innlede om Agder Lagmannsretts dom i saken mellom Gard Marine & Energy Ltd. mfl. og Hamburg Cruise S.A. Saken gjaldt primært utmåling av tidstapsforsikring når rederiet leier inn et substitusjonsskip, men reiste også mange interessante rettskildespørsmål knyttet til blant annet betydningen av reviderte plankommentarer og vekten av dispasjøruttalelser. Les også Aust-Agder tingretts dom og Høyesteretts ankeutvalgs beslutning.

Trine-Lise Wilhelmsen vil redegjøre for de endringene i motivene til Nordic Plan Version 2019 kapittel 16 som gjelder «substitute vessels» og deretter knytte noen kommentarer til behovet for ytterligere revisjon av kapittel 16 i lys av dommen og de endringene som har funnet sted.

Seminaret vil bli etterfulgt av sosialt samvær med tapas og litt å drikke.

Velkommen!