Hjem / Innsikt / Arbeidsgiver kan ikke trekke i tips for å dekke økte kostnader

Arbeidsgiver kan ikke trekke i tips for å dekke økte kostnader

Fredag 21. april 2023 kom Høyesteretts avgjørelse i tips-saken, der ansatte ved Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel fikk medhold i at de hadde rett til å beholde tips fra kunder og gjester uten at arbeidsgiver kunne foreta trekk for arbeidsgivers administrative kostnader og arbeidsgiveravgift.
louis-hansel-wVoP_Q2Bg_A-unsplash_filter

Fra og med 1. januar 2019 ble arbeidsgivere pålagt å innberette og betale arbeidsgiveravgift av tips som ansatte har mottatt fra gjester, samt gjennomføre forskuddstrekk for skatt. Frem til dette var det de ansatte selv som hadde det fulle og hele ansvaret for å innberette tips til skattemyndighetene.

Som et resultat av lovendringen innførte arbeidsgiverne i denne saken en ordning der det ble foretatt et prosentvis fradrag i tips til dekning av arbeidsgivers arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Høyesterett konkluderer i denne saken med at arbeidsgiverne ikke er berettiget til dette i kraft av styringsretten og gir samtidig noen retningslinjer når det kommer til rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett i slike tilfeller.

Tips er en påskjønnelse fra gjestene til de ansatte og ikke en betaling til arbeidsgiver, likevel slik at det anses som skattepliktig inntekt. Når det kommer til spørsmålet om arbeidsgiver kan gjøre fradrag i innbetalt tips fra gjestene for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader beror det på hvorvidt slikt fradrag vil være innenfor arbeidsgivers styringsrett, herunder retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet.

Det følger av Høyesteretts avgjørelse at arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader er å likestille med andre driftskostnader som man har som arbeidsgiver, og at fradrag derfor var økonomiske disposisjoner som ikke hadde sammenheng med det å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Høyesterett anså også at tips har karakter av å være et lønnselement, og derfor i noen grad også av den grunn har beskyttelse mot ensidige endringer fra arbeidsgiveren i kraft av styringsretten.

I tillegg legger Høyesterett vekt på at det å betale arbeidsgiveravgift er en plikt som påhviler arbeidsgiver, og ikke arbeidstakerne, og at arbeidstakerne bidrar gjennom trygdeavgiften som beregnes av arbeidstakernes inntekt. Det å gjøre fradrag for arbeidsgiveravgift og administrative kostnader innebærer i realiteten at arbeidsgiver pålegger de ansatte å betale for kostnader som i utgangspunktet påhviler arbeidsgiver.

Fradragsordningen som arbeidsgiverne i denne saken hadde innført ble derfor vurdert å ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett, hvilket igjen betyr at de ansatte har rett til å beholde tips fra gjestene uavkortet for arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Noe av bakgrunnen for dette var at utbetaling av tips var en etablert ordning hos arbeidsgiverne i denne saken, som ikke på noe tidspunkt hadde gitt uttrykk for at arbeidsgiver opererte med slike vilkår for tips til ansatte fra gjester. Avgjørelsen innebærer imidlertid ikke at arbeidsgivere er avskåret fra å forby ansatte å motta slike påskjønnelser fra gjester.