Hjem / Innsikt / Coronavirus og finansiell uro – viktig å ta riktige grep raskt

Coronavirus og finansiell uro – viktig å ta riktige grep raskt

Coronaviruset (COVID-19) har medført at det både i Norge, Europa og resten av verden blitt, eller i ferd med å bli, iverksatt omfattende smitteverntiltak, og det er grunn til å tro at konsekvensene av dette vil gi en betydelig negativ påvirkning av verdensøkonomien.
Stethoscope with financial statement

Samtidig pågår det en priskrig i det internasjonale oljemarkedet som har resultert i oljepriser langt nede på USD 30-tallet, noe som også har potensiale til å ramme norsk økonomi hardt dersom prispresset vedvarer.

Det er ikke tvil om at enkeltbedrifter kan rammes hardt. I møtet med disse utfordringene er det viktig at den enkelte bedrift er tidlig ute med å se på hvordan og i hvilken grad virksomheten kan antas å bli påvirket av disse faktorene, og så tidlig som mulig se nærmere på helt konkrete forhold ved driften i lys av de generelle utfordringene:

  • Muligheter med hensyn til ansatte; oppsigelser, permitteringer, endringer i arbeidsoppgaver, endringer i arbeidstid etc.
  • Se på sentrale kontrakter i virksomheten, herunder innkjøps- og salgsavtaler, leieavtaler og leasingarrangementer. Det bør vurderes hvorvidt det må forventes at det vil inntre mislighold (på egen eller avtalepartens side), om det bør innledes diskusjoner om justering av pris- og leveringsvilkår eller om det bør forhandles om avvikling av avtaleforhold.
  • Gjennomgå og oppdatere kontantstrømsanalyser, og eventuelt kontakte banken med sikte på å avklare muligheter for å justere avdragsprofiler, oppta kortsiktige lån, endring av covenants og kapitalkrav med videre.
  • Analysere effekten av valutasituasjonen, både kortsiktig og langsiktig, herunder vurdere muligheten for å sikre virksomhetens valutaeksponering, og betydningen valuta har for prisingen av virksomhetens varer og tjenester.

På generelt grunnlag er det grunn til å anta at det vil være mulig å oppnå fleksible løsninger som ivaretar den enkelte bedrifts muligheter til fortsatt drift på en god måte så lenge en handler aktivt i tilknytning til ovennevnte.

Store kostnader knytter seg ofte til ansatte. Regjeringen er derfor på banen med å innføre strakstiltak i et forsøk på unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Det er varslet at tre konkrete tiltak legges frem på fredag 13. mars 2020, herunder:

  1. Økonomiske bidrag fra Regjeringen til helsevesenet blant annet for å sikre penger til innkjøp av legemidler og til å gjennomføre korona-analysene som nå er nødvendige.
  2. Endring av permitteringsreglene slik at perioden arbeidsgivere må betale lønn for sine ansatte ved permittering kortes ned. Staten får dermed en større del av byrden, og bedrifter får bedre likviditet.
  3. Endringer i skattereglene som åpner for at bedrifter med underskudd kan føre underskudd til fradrag i beskattet inntekt fra tidligere år, og at eiere av underskuddsbedrifter skal kunne få utsettelse av formuesskatt.

Nyheten ble annonsert på Regjeringens hjemmesider 10. mars 2020.

De nærmere detaljer om hvordan tiltakene blir innført, vet vi ikke før førstkommende fredag. Vi venter spent på dette, og tar sikte på å utfylle dette nyhetsbrevet med nærmere informasjon på fredag. Vi ser også gjerne nærmere på hvilken effekt tiltakene kan få for din bedrift etter at tiltakene er lagt frem.

Det varslede tiltak vil forhåpentligvis være dempende på den effekten Coronaviruset og den lave oljeprisen får for norske bedrifter, men det vil ofte være behov for konkrete og mer skreddersydde løsninger i tillegg.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og tilsammen spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.