Hjem / Innsikt / De nye retningslinjene fra Regjeringen og Oslo kommune for deg som arbeidsgiver

De nye retningslinjene fra Regjeringen og Oslo kommune for deg som arbeidsgiver

Den økte smitten i Norge gir nye tiltak fra Regjeringen og Oslo kommune. I denne artikkelen redegjør vi for hva du som arbeidsgiver bør være særlig oppmerksom på rundt de nye tiltakene, både nasjonalt og i Oslo.
Working during isolation period

Nasjonale tiltak:

Grunnet økt smitte som følge av arbeidsinnvandring har Regjeringen vedtatt nye restriksjoner hva gjelder unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra EØS-området, Sveits eller øvrige land som er unntatt fra innreiserestriksjoner.

Følgende fremgår i dag av COVID-19 forskriften § 6c som regulerer unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing, herunder blant annet arbeidere fra andre EØS-land.

Personer som er bosatt i områder omfattet av karanteneplikt i vedlegg A i EØS-området, Sveits eller som er unntatt fra innreiserestriksjoner etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene.

Når disse personene også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantene også på fritiden.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Regjeringens nye tiltak som ble presentert i pressekonferanse mandag 26. oktober 2020 legger begrensninger på unntakene fra karanteneplikten for arbeidsinnvandrere, grunnet en økt smittetrend som følge av økt arbeidsinnvandring.

De nye tiltakene innebærer for det første at utenlandske arbeidstakere fra såkalte røde land definert av EU ikke lengre vil være unntatt fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4% i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. Arbeidstakere som kommer fra røde lang kan dermed først begynne å jobbe etter utløpet av karanteneperioden på 10 dager. Denne regelen trer i kraft ved midnatt natt til 31. oktober 2020.

For det andre skal arbeidstakere som har såkalt fritidskarantene, slik fremgår av § 6c til forskriften, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de første 10 dagene etter ankomst til Norge. Arbeidsgiver har i den forbindelse en plikt til å legge til rette for at avstand til andre kollegaer holdes når en arbeidstaker er i såkalt fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til 28. oktober 2020.

Dette innebærer at arbeidsgiver som har ansatt fra andre EØS-land, Sveits eller øvrige land som er unntatt fra innreiserestriksjoner, må være forberedt på at ansatte må i 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Dersom arbeidstakerne kun blir satt i såkalt fritidskarantene har arbeidsgiver en plikt til både å legge til rette for at avstand opprettholdes og sørge for at arbeidstaker blir innkvartert på et enerom. Arbeidstakere som ankommer fra såkalte røde land, må i karantene for en periode på 10 dager og vil således ikke være unntatt for karanteneplikten i arbeidstiden slik nevnt over.

Regjeringen annonserte videre at det vil komme ytterligere endringer i karantenereglene, for å forhindre uklarhet og sikre at disse overholdes, hvilket kan ha betydelig konsekvens for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

I tillegg annonserte Regjeringen en anbefaling om kun 5 gjester i private hjem, hager eller hytter samt en anbefaling om å redusere antall personer i sosiale sammenhenger. Anbefalingen knytter seg til private sammenkomster og gjelder som et utgangspunkt ikke antall personer på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har imidlertid et ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen, hvilket innebærer en kontinuerlig risikovurdering av arbeidsmiljøet i lys av smittesituasjonen. Det bør dermed utarbeides en plan og iverksettes tiltak løpende for å hindre smittespredning. Hjemmekontor er blant annet et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og reisen til og fra ved bruk av offentlig transport.

Tiltak i Oslo kommune:

I tillegg til de nasjonale tiltakene innførte Oslo kommune strengere tiltak for å stanse den økende smittespredningen som har vært over de siste ukene. Alle tiltakene som innføres i Oslo kommune gjelder fra 29. oktober 2020 kl. 12.00.

Oslo kommune innførte blant annet et påbud om munnbind innendørs på offentlig sted hvor det ikke er mulig å opprett holde minst 1 meter avstand i tillegg til et påbud om bruk av munnbind på serveringssteder både for ansatte og gjester i de situasjoner hvor man ikke sitter ved et bord.

Forbudet på antall personer i private sammenkomster på 10 personer videreføres. Det ble videre nedlagt en begrensning på antall deltakere på innendørs arrangementer uten fast sitteplass fra 50 personer til 20 personer. I tillegg gjelder en maks begrensning på 200 personer på utendørs arrangementer i Oslo kommune.

Oslo kommune la i forlengelsen av dette ned et påbud om at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig skal ha hjemmekontor. For å sikre at dette gjennomføres i Oslo kommune la kommunen ned et krav om at alle arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt dette er praktisk mulig. Dette vil kunne kontrolleres av Oslo kommune. Arbeidsgivere i Oslo kommune skal dermed pålegge alle sine ansatte å jobbe fra hjemmekontor så langt dette er praktisk mulig og må kunne dokumentere at de ansatte er informert om dette.

Alle som kan jobbe hjemmefra skal dermed i lys av de nye retningslinjene for Oslo kommune jobbe hjemmefra. Er derimot arbeidstakere avhengig av å være fysisk til stede så stenges det ikke for det, men dersom deler av jobben kan gjøres hjemmefra skal det gjennomføres.

Påbudet om hjemmekontor i Oslo kommune gjelder således ikke bare de som er avhengig av kollektivtransport til jobb. Begrunnelsen er å redusere mobiliteten i samfunnet.

Dette underbygges av anbefalingen om at antall kontakter gjennom en hel uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.