Hjem / Innsikt / Derfor bør du jobbe strategisk med compliance og risikostyring

Derfor bør du jobbe strategisk med compliance og risikostyring

Hvilke fordeler får bedrifter som strategisk jobber med compliance og risikostyring? Hvilke konsekvenser kan bedrifter få dersom det ikke jobbes godt nok med compliance internt i virksomheten?
Tightrope walker concept of risk taking and challenge

SVWs leder for Compliance og Risk, Malin Tønseth, ble intervjuet i bilaget Risikostyring som fulgte med Finansavisen mandag 30. mars.

1. Hvilke fordeler får bedrifter som strategisk jobber med compliance og risikostyring?

Bedrifter som jobber strategisk med compliance og risikostyring vil over tid få gevinster i form av bedre effektivitet og økt lønnsomhet. Med en risikobasert tilnærming unngår bedriften å bruke unødige ressurser på rutiner eller andre tiltak som har liten eller ingen praktisk effekt.

På de fleste complianceområder vil det sjeldent være relevant å innføre samme tiltak for hele bedriften. Rutiner og tiltak må ofte tilpasses de forskjellige områdene for å oppnå ønsket effekt og samtidig unngå sløsing med ressurser. Det er penger å spare på å gjøre en risikovurdering hvor man vurderer relevansen og effekten av tiltak før de innføres.

Ellers er det viktig å fokusere på områder hvor risikoen er størst. Dette er en nøkkel for å sikre effektiv compliance samtidig som man øker bedriftens lønnsomhet. Forankring av compliance i forretningsstrategien vil også i mange tilfeller bidra til at bedriften ser nye synergimuligheter og åpne for kommersielle gevinster.

2. Hvilke tiltak kan ledelsen gjøre for å tå bedre rustet mot antikorrupsjon og hvitvasking?

Enten det gjelder hvitvaskingsregler eller antikorrupsjonskrav, handler det for ledelsen om å være i besittelse av en god «verktøykasse», bestående blant annet av relevante og gjennomtenkte prosedyrer.

En slik verktøykasse setter ledelsen og bedriften i stand til å hindre brudd på reglene. Det må også finnes gode rutiner for å avdekke ulovlige forhold eller forsøk på kompromittering. En god organisering av viktige compliancefunksjoner er avgjørende, og ledelsen må ta aktive grep og vise engasjement. Her handler det om å kommunisere tydelige forventninger til alle ansatte og samarbeidspartnere. “Tone at the top”, det vil si holdningsskapende arbeid og kompetansebygging, er kodeordet.

For å bygge god compliancekultur må bedriften ha et tilpasset opplæringsprogram som gjerne kombineres med dilemmatrening for utvalgte målgrupper blant de ansatte. Bedriftens retningslinjer og rutiner må være målrettede og forståelige for alle. Ledelsen må også sørge for at det finnes effektive kontrollsystemer som gjør bedriften i stand til å følge opp og sikre etterlevelse.

3. Hvilke konsekvenser kan bedrifter få dersom det ikke jobbes godt nok med compliance internt i virksomheten?

Compliance er til syvende og sist et ledelsesansvar. En opplagt risiko ved ikke å jobbe strategisk med compliance internt i virksomheten, er risikoen for at bedriften bryter regler som igjen kan føre til sanksjoner i form av bøter eller i verste fall fengselsstraff for de ansvarlige.

Det har den siste tiden vært mye fokus på bøter som en konsekvens av regelbrudd. Manglende arbeid med compliance kan imidlertid også få andre forretningsmessige konsekvenser. De senere årene har det vært økt fokus på compliance i samfunnsdebatten generelt. Vi ser at det i større grad enn tidligere er klare forventninger fra både myndigheter, investorer, sluttbrukere og fra andre samfunnsaktører når det gjelder å sikre effektiv compliance.

Bedriften underlegges også flere rapporteringskrav enn tidligere, og antallet varslingssaker og granskninger er økende. Enhver bedrift må derfor være forberedt på å bli gått etter i sømmene. Negativt søkelys kan være med på å begrense virksomhetens finansieringsmuligheter og inntjeningsevne.