Hjem / Innsikt / Dom og kjennelse i nytt klimasøksmål

Dom og kjennelse i nytt klimasøksmål

Simonsen Vogt Wiig har representert Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom i søksmål mot staten v/ Energidepartementet om gyldigheten av departementets vedtak om godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) for tre olje- og gassfelter i Nordsjøen – Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil.
glass globe green

I går falt Oslo tingretts avgjørelse i saken. Tingretten slår fast at alle tre PUD-tillatelsene er ugyldige, fordi klimagassutslippene fra feltene ikke er konsekvensutredet. Dette er i strid med saksbehandlingsreglene i petroleumsloven, tolket i lys av Grunnlovens § 112 annet ledd, og med EUs prosjektdirektiv. Disse reglene skal sikre allmenhetens mulighet til å medvirke på det svært viktige samfunnsområdet som petroleumssektoren utgjør.

Retten legger til grunn at det fremgår av Høyesteretts avgjørelse i det forrige klimasøksmålet, HR-2020-2472-P, at utslippene fra forbrenning av olje og gass må konsekvensutredes før det gis tillatelse til å starte opp driften av nye oljefelt (PUD). Dette må skje uavhengig av hvor forbrenningen skjer. Domstolen mente dermed at staten hadde lagt til grunn en uriktig tolkning av Høyesteretts avgjørelse.

Miljøorganisasjonene fikk også medhold i sitt krav om midlertidig forføyning mot de tre feltene. Dette innebærer at staten forbys å fatte andre vedtak som forutsetter gyldig PUD inntil saken er rettskraftig avgjort. Ingen ny utbygging eller drift som krever slike vedtak kan dermed settes i verk.

Avgjørelsen er historisk og representerer en seier for sentrale rettsstatsprinsipper og fremtidige generasjoner. Den slår fast at staten må følge Høyesteretts avgjørelser og de regler som gjelder for å sikre demokratisk deltakelse i viktige beslutningsprosesser.

Teamet fra Simonsen Vogt Wiig har bestått av partner og advokat Jenny Sandvig, advokat Camilla Hagelien og Carl Victor Waldenstrøm.

Les dom og kjennelse her