Hjem / Innsikt / Er man yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor?

Er man yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor?

I disse koronatider flyttes tusenvis av arbeidsplasser fra fast kontorsted til hjemmekontor. Et spørsmål mange lurer på er om man som arbeidstaker er yrkesskadedekket når man har hjemmekontor? Dessuten om man bør ha tilleggsdekninger ut over den lovpålagte yrkesskadeforsikringen?
Stethoscope or phonendoscope on a doctor's white desk on cloudy morning. Treatment of cold or flu.

Utgangspunktet er at yrkesskadedekning utløses ved skader som skyldes en ulykkeshendelse, dvs. en plutselig og forutsett ytre påvirkning, som skjer i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Alle vilkårene må være oppfylt.

Hvis ulykken ikke skjer i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden – må man ha ulykkesdekning som gjelder på fritiden hvis man skal være dekket.

I arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden

Hvorvidt en skade, som følge av en ulykke, er dekningsmessig etter lov om yrkesskadeforsikring er om skaden skjer i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Vilkår 1: På arbeidsstedet

Når det ordinære arbeidsstedet flyttes til et hjemmekontor, vil hjemmekontoret være arbeidsstedet også i lovens forstand.

I de tilfeller der arbeidsgiver bekoster innredning og/eller betaler husleie for et spesifikt rom i huset som benyttes som hjemmekontor, vil arbeidsstedet vanligvis være dette avgrensede rommet. Det er imidlertid kun unntaksvis at hjemmekontor er så definert som dette.  Arbeidsstedet vil normalt være det stedet i eget hjem der det ordinære arbeidet utføres. Det kan variere fra eget kontor, til spisebord, kjøkkenbord osv. Og hva med skader som skjer under en ordinær spisepause, på eget kjøkken, eller toalettbesøk i eget hjem, i arbeidstiden? Her er regelverket uklart.

Noen har tatt til ordet for at det i utgangspunktet kun er det rommet som benyttes som hjemmekontor som omfattes av begrepet arbeidssted. Det betyr at hvis arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil man som hovedregel ikke være omfattet av loven, f.eks. spisepause på eget kjøkken. Her kan det med andre ord være et skille mellom spisepause i arbeidsgivers ordinære lokaler (der man er dekket) og spisepause på eget kjøkken. Et slikt skille er hentet fra praksis i forsikringsbransjen. Det foreligger ingen rettspraksis der dette har vært tema. Jeg mener det er gode grunner for at eget kjøkken skal anses som arbeidssted, når man har en ordinær lunsjpause under arbeid, under vanlig arbeidstid.

Av bevismessige grunner er det imidlertid en restriktiv holdning i forsikringsbransjen for hva som skal betegnes som arbeidssted når det benyttes som hjemmekontor. Dette begrunnes i de alminnelige farer for hjemmeulykker, som strengt tatt ikke er et utslag av arbeidsrisikoen, f.eks. barneleker som flyter rundt i huset, glatte gulv, bratte trapper eller det faktum at de fleste ulykker skjer i hjemmet og særlig på kjøkkenet. I motsetning til en vanlig arbeidsplass har arbeidsgiver ikke samme kontroll eller ansvar for arbeidsmiljøet på et hjemmekontor.

Mange benytter også hytta til hjemmekontor, som også vil kunne anses å være arbeidsstedet når ordinære arbeidsoppgavene utføres der. Men de uklare grensene vil være de samme som for hjemmet.

Det avgjørende spørsmålet er imidlertid ikke om skaden har skjedd på arbeidsstedet, men først og fremst om skaden har skjedd i arbeid, i arbeidstiden. Disse to betingelsene sees ofte under ett. Retningsgivende vil være om skaden har inntruffet under utførelse eller i tilstrekkelig nærhet til ordinært arbeid.

Sagt på en annen måte: skjer skaden under utførelse av ordinært arbeid, så er man også normalt både på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Vilkår 2: I arbeid

Det oppstilles som et vilkår at skaden må skje under utførelse av arbeidsoppgaver i arbeidsgivers tjeneste for at man skal være dekket av yrkesskadeforsikringsloven. Dette er det mest sentrale vilkåret.

Så snart man går over til private gjøremål er man utenfor yrkesskadedekningen.

Utførelse av ordinære arbeidsoppgaver og private gjøremål vil nok være langt mer vekslende når man benytter hjemmekontor enn på det ordinære arbeidsstedet.

Vilkår 3: I arbeidstiden

Skader som skjer i fritiden er ikke dekket. Med arbeidstid menes det fastsatte tidspunktet fra arbeidets begynnelse til arbeidets slutt. Arbeidstid reguleres av arbeidsavtalen. Bruk av hjemmekontor innebærer ofte en mer fleksibel arbeidstid, slik at en arbeidsavtale kun definerer antall arbeidstimer i uken. I disse tider, når skoler og barnehager er stengt, må mange flytte arbeidstid til kvelder. Om en skade har skjedd i arbeidstiden må derfor vurderes konkret. Men også i tilknytning til dette vilkåret er det sentrale om skaden skjer under utførelse av ordinært arbeid, i arbeidsgivers tjeneste. I så fall skjer også skaden i arbeidstiden. Dette vilkåret byr sjelden på problemer.

Kort oppsummert

Det sentrale vurderingstemaet i spørsmålet om man er yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor er om skaden skjer under utførelse av ordinære arbeidsoppgaver. Tvilstilfellene er når skaden f.eks. skjer på eget kjøkkenet eller under andre gjøremål som sklir over i det private.

Som nevnt er det lite rettspraksis som berører disse grensedragningene. Her er et eksempel fra Finansklagenemnda:

Forsikrede hadde en muntlig avtale med arbeidsgiver om å kunne ha hjemmekontor en eller to dager i uken. Det er også opplyst at arbeidsgiver var kjent med at forsikrede i blant dro på sin hytte og arbeidet derfra. Ordningen var ikke formalisert. Ulykken inntraff imidlertid ikke under arbeidet for arbeidsgiver, men da forsikrede i en pause gikk/løp ute til en søppelcontainer. Slik nemnda ser det, vil det være å strekke vilkårene dersom også skade oppstått under en slik tur ut skal omfattes. Nemnda kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tilknytning og nærhet mellom aktiviteten og forsikredes “ordinære arbeid”.

Tilleggsforsikring

For å unngå disse uklarhetene som kan oppstå når man jobber hjemme, og i lys av at de fleste ulykker skjer i hjemmet (det er ingen myte), så anbefales å tegne ulykkesforsikring i tillegg, med tilsvarende dekning som i yrkesskadeforsikringsloven, men som gjelder i fritid. Da er man dekket både i jobb og fritid, 24/7.