Hjem / Innsikt / Finansdepartementet foreslår egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Finansdepartementet foreslår egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta ble omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven 15. oktober 2018 og måtte deretter registreres hos Finanstilsynet. Per i dag er det seks slike tilbydere som er registrert hos Finanstilsynet, men Finanstilsynet mistenker at det er flere tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta i det norske markedet enn disse.
Guy configures the computer for mining cryptocurrency

De fleste aktører som er underlagt Finanstilsynets tilsyn er også underlagt krav om egnethet. Disse kravene er stort sett hjemlet i den sektorspesifikke lovgivningen, for eksempel finansforetaksloven § 3-5, verdipapirhandelloven § 9-10 eller AIF-loven § 2-5. Tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta er imidlertid ikke underlagt annet sektorspesifikk regelverk, og er således ikke underlagt egnethetskrav.

Finansdepartementet foreslår derfor å implementere nye egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Forslaget innebærer at reelle rettighetshavere, styremedlemmer, daglig leder og andre personer i den faktiske ledelsen av virksomheten må anses egnet for at tilbyderen kan registreres hos Finanstilsynet. Det foreslås to alternative grunnlag for å anse en person for uegnet, med samme grunnvilkår: Det er grunn til å anta at personen ikke vil ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte, enten på grunn av straffedom eller utvist adferd i annen stilling eller annet verv. Det siste grunnlaget vil etter en skjønnsmessig vurdering kunne komme til anvendelse om personen har vært ansvarlig i et foretak som for eksempel (i) er ilagt gebyr som følge av for sent innsendt årsregnskap, (ii) har vært under konkursbehandling, (iii) er ilagt tilleggsskatt på 45 eller 60 %, eller (iv) har fått konsesjonen trukket tilbake.

Det gjøres oppmerksom på at egnethetskravet er noe annerledes utformet enn egnethetskravene for blant annet finansforetak, verdipapirforetak og forvaltere av alternative investeringsfond, i den forstand at det for disse også oppstilles krav om nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen. Forenklingen i kravet for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta begrunnes hovedsakelig med at det synes regelteknisk å være unødig komplisert, og at det ytterligere kravet ikke synes godt begrunnet å innføre for en bransje som for øyeblikket kun er regulert for anti-hvitvaskingsformål. Det legges også vekt på at et slikt ytterligere krav vil være vanskelig å imøtekomme, da bransjen er såpass ny at det i liten grad er mulig å dokumentere kvalifikasjoner og yrkeserfaring i form av utdanning og arbeidserfaring fra allerede registrerte aktører.

Regelendringen foreslås gjennomført ved at det inntas nytt femte ledd i hvitvaskingsforskriften § 1-3 om at hvitvaskingsloven § 42 annet til fjerde ledd skal gjelde tilsvarende for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

I høringsbrevet understreker Finanstilsynet at det er en nærliggende fare for at personer som er dømt for straffbare handlinger, eller som på annen måte er uegnet til å tilby slike tjenester, søker å registrere seg som tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Det foreslås derfor en rask implementering av egnethetskravet. Finansdepartementet har sendt forslaget på høring med høringsfrist 4. oktober 2019. Det må antas at endringen gjennomføres kort tid etter dette.

Se mer informasjon på Finansdepartementets nettside .

SVW er markedsledende på FinTech og det eneste norske advokatfimaet som er topprangert i Chambers. Vi har satt sammen en gruppe med eksperter spesielt rettet mot FinTechbransjen, som består av advokater innen bank og finans, immaterialrett, IT og datasikkerhet, personvern, telekom og finansregulatorisk. Vi bistår en rekke FinTechaktører med rammeverk for betalingstjenester, låneaktivitet, folkefinansiering, betalingskort, elektroniske penger, virtuell valuta og blockchain. Vi har også omfattende erfaring med rådgivning knyttet til teknologisk infrastruktur, databehandling, datasikkerhet og skylagring. Ta kontakt om du har behov for juridisk bistand.