Hjem / Innsikt / Finanstilsynet etablerer regulatorisk sandkasse for fintech-virksomheter

Finanstilsynet etablerer regulatorisk sandkasse for fintech-virksomheter

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å lansere nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av Finanstilsynet, og der virksomheten blant annet får avklart hvilke tillatelser som kreves. Deltakere i sandkassen kan være eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller aktører utenfor finansnæringen som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn.
Shovel toy on sand,beach summer and vacation concepts

Regulatorisk sandkasse

EU-kommisjonen ga i sin FinTech Action Plan av 8. mars 2018 uttrykk for at medlemslandene burde iverksette arbeidet med innovasjonsrettede tiltak og regulatoriske sandkasser. I forbindelse med behandlingen av Finansmarkedsmeldingen i juni 2018 ba Stortinget regjeringen etablere en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge innen utgangen av 2019. I regulatoriske sandkasser gis utvalgte virksomheter mulighet til å teste ut bestemte produkter, teknologier eller tjenester på et begrenset antall kunder, og i en begrenset tidsperiode under tett oppfølging av tilsynsmyndigheten. For ett år siden sendte Finansdepartementet et brev til Finanstilsynet hvor de ba om at det ble etablert en regulatorisk sandkasse, som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ. Det skulle åpnes for søknader om deltakelse i den regulatoriske sandkassen senest 31. desember 2019.

Formålet med å etablere en regulatorisk sandkasse i Norge var tredelt:

i.  For det første vil en regulatorisk sandkasse kunne bidra til å øke innovative virksomheters forståelse av de   regulatoriske kravene som stilles, og hvordan eksisterende regelverk får anvendelse på nye forretningsmodeller, produkter og tjenester.

ii.  For det andre vil en regulatorisk sandkasse kunne bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet, og gjøre det lettere å identifisere potensielle risikoer på et tidlig stadium.

iii. For det tredje vil muligheten for å kunne teste nye produkter og tjenester i liten skala under tett oppfølging fra Finanstilsynet, i seg selv kunne bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i markedet for finansielle tjenester.

Både ressurshensyn og et begrenset omfang av prosjekter som kunne være egnet for en regulatorisk sandkasse, tilsa etter Finansdepartementets vurdering at sandkassen kun ville være aktuell for et fåtall virksomheter. For de fleste virksomheter ville andre former for veiledning fra Finanstilsynet være tilstrekkelig for at virksomheten kan innrette sine produkter eller tjenester etter de regulatoriske kravene som stilles. Etter Finansdepartementets vurdering burde en regulatorisk sandkasse derfor etableres som en integrert del av informasjons- og veiledningsarbeidet overfor fintech-virksomheter.

12. november 2019 offentliggjorde Finanstilsynet de fem kriteriene for å delta i den regulatoriske sandkassen for fintech-virksomheter:

i. Tilknytning. Er tjenesten knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde?

ii. Nytte. Vil tjenesten gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet?

iii.Innovasjon. Representerer tjenesten en teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt?

iv. Behov. Er deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres?

v.  Klar til deltakelse. Er foretaket og tjenesten klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen?

Det må antas at det er få foretak som oppfyller kriteriene for deltakelse, og det blir interessant å se hvilke og hvilken type foretak Finanstilsynet opptar i første pulje i den regulatoriske sandkassen.

Finanstilsynet illustrerer deltakelsen i sandkassen som følger:

Finanstilsynet etablerer regulatorisk sandkasse for fintech-virksomheter

Finanstilsynet presiserer at opptak i den regulatoriske sandkassen ikke er en godkjenning eller kvalitetsvurdering av produktet, teknologien eller tjenesten. Sandkassen er heller ikke en teknisk plattform for å teste om en løsning teknisk sett virker.

Det bemerkes også at Finanstilsynet ikke kan gi generell dispensasjon fra lover og forskrifter som gjelder konsesjonspliktig virksomhet. Foretaket må enten selv oppfylle konsesjonskravene eller levere tjenesten til andre foretak som har konsesjon. Finanstilsynet har således kun anledning til å lempe på konsesjonskrav hvis det eksisterende regelverket åpner for det.

Det understrekes videre at den regulatoriske sandkassen ikke er ment å innebære konkurransefortrinn for de foretakene som deltar. Finanstilsynet vil derfor så langt som mulig, på en hensiktsmessig måte synliggjøre og formidle regulatoriske og tilsynsmessige problemstillinger som er identifisert gjennom sandkassen. Det antas således at erfarings- og informasjonsdeling fra den regulatoriske sandkassen vil komme mange foretak til nytte.

SVW er markedsledende på fintech og det eneste norske advokatfimaet som er toppranket i Chambers. Vi har satt sammen en gruppe med eksperter spesielt rettet mot fintech-bransjen, som består av advokater innen bank og finans, immaterialrett, IT og datasikkerhet, personvern, telekom og finansregulatorisk. Vi bistår en rekke fintech-aktører med rammeverk for betalingstjenester, låneaktivitet, folkefinansiering, betalingskort, elektroniske penger, virtuell valuta og blockchain. Vi har også omfattende erfaring med rådgivning knyttet til teknologisk infrastruktur, databehandling, datasikkerhet og skylagring. Ta kontakt om du har behov for juridisk bistand.