Hjem / Innsikt / Finanstilsynet varsler økt oppmerksomhet på AIFMD-Rapportering

Finanstilsynet varsler økt oppmerksomhet på AIFMD-Rapportering

Finanstilsynet varsler at det fra både deres og ESMA sin side vil bli økt oppmerksomhet på AIFMD-rapporteringen i 2020. Finanstilsynets ønsker videre å forbedre kvaliteten på innrapporterte AIFMD-data, og har derfor gjort endringer knyttet til rapporteringen. Altinn blir obligatorisk rapporteringsportal for selskaper med norsk organisasjonsnummer, og det innføres forenklet kvartalsvis rapportering for alle norske AIF-forvaltere med konsesjon. Vi vil i denne artikkelen redegjøre for rapporteringsplikten til norske AIF-forvaltere.
The businesswoman in glasses standing near the display

1. Rettslig grunnlag

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) er regulert i lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 (AIF-loven) og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26. juni 2014 nr. 877 (AIF-forskriften). Rapporteringsplikten følger av AIF-loven §§ 1-4 og 4-6, samt AIF-forskriften § 3-4.

AIF-loven og AIF-forskriften er en implementering av EU-direktiv 2011/61/EU om Alternative Investment Fund Managers (AIFMD). EUs gjennomføringsforordning 231/2013 til AIFMD om exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision inneholder utfyllende bestemmelser om hva som skal rapporteres og på hvilke tidspunkter, og gjelder som norsk forskrift, jfr. AIF-forskriften § 8-1.

2. Hva skal rapporteres?

Registrerte AIF-forvaltere skal regelmessig rapportere til Finanstilsynet om hvilke fond som forvaltes, investeringsstrategiene til disse fondene, hovedkategoriene av instrumenter som handles på vegne av fondene, og de største engasjementer og konsentrasjoner for fondene.

AIF-forvaltere med konsesjon skal regelmessig rapportere til Finanstilsynet om forvaltningskapital (AuM), hvilke alternative investeringsfond de forvalter, og de viktigste markedene og instrumentene forvalteren handler i på vegne av disse fondene.

For hvert enkelt fond under forvaltning skal AIF-forvaltere med konsesjon regelmessig rapportere om følgende:

i.            Investeringsstrategien,

ii.            hovedkategoriene av instrumenter som fondet handler i,

iii.            de viktigste markedene fondet handler på,

iv.            fondets største engasjementer og konsentrasjoner,

v.            prosentandelen av fondets aktiva som er underlagt spesielle likviditetsstyringssystemer,

vi.           eventuelle nye systemer for å håndtere likviditeten i fondet,

vii.           fondets risikoprofil og risikostyringssystemene som er implementert,

viii.          aktiva fondet hovedsakelig investerer i, og

ix.            resultatene av stresstester for risiko- og likviditetsstyring.

For fond som gires skal det i tillegg til ovennevnte også rapporteres om følgende:

i.            Nivået på giring i fondet,

ii.            forholdet mellom giring ved lån av kontanter eller verdipapirer og giring som er knyttet til derivater,

iii.           i hvilken utstrekning aktiva som er stilt som eller garanti etter avtaler om giring er gjenbrukt, og

iv.           identiteten til de fem største kildene til lånte kontanter og verdipapirer, samt beløpene mottatt fra disse.

3. Når skal det rapporteres?

Registrerte AIF-forvaltere og AIF-forvaltere med konsesjon som enten (i) har total forvaltningskapital (AuM) under EUR 500 millioner (EUR 100 millioner hvis fondene er giret eller har innløsningsadgang første fem år), eller (ii) utelukkende forvalter fond som ikke er giret og kun investerer i unoterte selskaper for å oppnå kontroll, skal rapportere årlig for både forvalter og fond.

AIF-forvaltere med konsesjon (som ikke faller inn under avsnittet over) som har total forvaltningskapital (AuM) under EUR 1 milliard skal rapportere halvårlig for forvalter. Rapporteringen for fondene avhenger av karakteristikken til fondene:

  • Årlig rapportering for fond som ikke er giret og kun investerer i unoterte selskaper for å oppnå kontroll,
  • Halvårlig rapportering for fond (som ikke faller inn under punktet over) med forvaltningskapital (AuM) under EUR 500 millioner, og
  • Kvartalsvis rapportering for fond (som ikke faller inn under første punkt over) med forvaltningskapital (AuM) over EUR 500 millioner.

AIF-forvaltere med konsesjon (som ikke faller inn under første avsnitt over) som har total forvaltningskapital (AuM) over EUR 1 milliard skal rapportere kvartalsvis for forvalter. Rapporteringen for fondene avhenger av karakteristikken til fondene:

  • Årlig rapportering for fond som ikke er giret og kun investerer i unoterte selskaper for å oppnå kontroll, og
  • Kvartalsvis rapportering for andre fond (som ikke faller inn under første punkt over).

I tillegg til ovennevnte skal AIF-forvaltere med konsesjon rapportere halvårsoppgave med oversikt over omfanget av virksomheten og økonomisk utvikling, samt rapportere revidert årsregnskap en gang i året. AIF-forvaltere med tillatelse til å yte aktiv forvaltning har også en rekke rapporteringsplikter etter verdipapirhandelloven.

4. Forenklet rapportering

I tillegg til rapporteringen nevnt over innfører Finanstilsynet nå forenklet kvartalsvis rapportering for AIF-forvaltere med konsesjon fra og med rapporteringen per 31. mars 2020.

Dette medfører at alle AIF-forvaltere med konsesjon må rapportere kvartalsvis. Rapporteringen for de som ikke er rapporteringspliktige hvert kvartal i henhold til oversikten nevnt over i kapittel 3 er imidlertid begrenset til en ny førsteside i AIFMD-rapporteringen (KRT-1160 og KRT-1161), samt et spørsmål om forvaltningskapital (AuM) og giring/gjeld. Full rapportering vil påløpe enten halvårlig eller årlig som i dag.

Det må antas at den nye forenklede rapporteringen kan håndteres relativt enkelt av AIF-forvalterne, men de må være oppmerksom på at rapporten må sendes inn hvert kvartal.

Registrerte AIF-forvaltere vil ikke underlegges det nye kravet til forenklet kvartalsvis rapportering.

5. Hvordan skal det rapporteres?

Finanstilsynets ønsker å forbedre kvaliteten på innrapporterte AIFMD-data, og har derfor gjort endringer knyttet til rapporteringen fra og med 31. desember 2019. I dag kan norske AIF-forvaltere velge om de vil rapportere gjennom Altinn eller gjennom SFTP, og i Altinn er skjemaene som benyttes tilgjengelige i skjemakatalogen.

Fra og med 31. desember 2019 blir Altinn obligatorisk rapporteringsportal for AIFMD-rapporteringen (KRT-1160 og KRT-1161). Rapportering gjennom SFTP vil da stenges. Rapporteringsskjemaene vil bli sendt direkte til AIF-forvalters innboks i Altinn og vil ikke lenger ligge åpent tilgjengelig i skjemakatalogen i Altinn. Det må som tidligere leveres ett KRT-1161 for forvalter og ett KRT-1160 for hvert enkelt fond. Finanstilsynet har uttalt at dersom skjemaer mangler i innboksen må AIF-forvalter ta kontakt med Finanstilsynet. Det antas at AIF-forvalteren må være proaktiv her, og ikke la være å rapportere dersom skjemaene ikke ligger i innboksen i Altinn.

AIF-forvalterne vil få valget mellom å rapportere data via XML-fil eller utfylling av Altinnskjema, men rapporteringen går uansett gjennom Altinn som nevnt over. Ved utfylling av Altinnskjema vil dette være likt som tidligere. Finanstilsynet har presisert at de gamle rapporteringsskjemaene i Altinn ikke kan brukes, og at det heller ikke lenger vil være mulig å kopiere tidligere innleverte skjemaer.

Finansregulatorisk gruppe i SVW har omfattende erfaring med rådgivning om regulatoriske forhold til konsesjonspliktige foretak. Blant annet yter vi bistand knyttet til rapportering til og kontakt med Finanstilsynet. Vi bistår en rekke AIF-forvaltere og forvaltningsselskaper for verdipapirfond, både norske og internasjonale. Ta kontakt om du har behov for juridisk bistand.