Hjem / Innsikt / Forordningen om lettere distribusjon over grensene av AIF og UCITS trer i kraft i EU 1. august 2019

Forordningen om lettere distribusjon over grensene av AIF og UCITS trer i kraft i EU 1. august 2019

Forordning 2019/1156 om lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond ble publisert i EU-tidende 12. juli 2019 og trer i kraft i EU 1. august 2019. Forordningen er imidlertid ikke innlemmet i EØS-avtalen. Når den er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift til AIF-loven og forskrift til verdipapirfondloven, det vil si at forordningen vil gjelde direkte som norsk lov.
Eiendom

Forordningen er et ledd i EUs arbeid med å bryte ned barrièrer i målet om kapitalmarkedunionen. Formålet er å sørge for en mer helhetlig praktisering av passport-systemet og notifiseringsprosedyrer mellom nasjonale kompetente myndigheter.

I tråd med den nye forordningen kan nasjonale kompetente myndigheter kreve forhåndsmelding om markedsføringmaterialet som forvalteren har til hensikt å benytte, direkte eller indirekte, mot ikke-profesjonelle investorer. Nasjonale kompetente myndigheter kan innen 10 virkedager etter mottak av forhåndsmeldingen be forvalteren om endringer i marketsmaterialet. Det presiseres imidlertid at dette ikke er ment som et ytterligere krav til grensekryssende markedsføring, men som et virkemiddel for å sikre at det eksisterende regelverket overholdes.

Videre skal det nasjonale regelverket som gjelder markedsføringskarv bli mer tilgjengelig og nye plikter blir tillagt ESMA, som skal utvikle sentrale databaser som skal samle all informasjon. Det er også foreslått at reguleringkostnader, som avgifter knyttet til notifikasjonsmeldinger skal underlegges felles regulering for å sikre større grad av samsvar i metoden for å fastsette nivå på avgiftene, og at informasjon om kostnader bli mer tilgjengelig på EU-nivå.

Vær oppmerksom på at utfyllende regulatoriske tekniske standarder og retningslinjer til forordningen vil utarbeides og tre i kraft etter hvert.

Finansregulatorisk gruppe i SVW har omfattende erfaring med rådgivning om regulatoriske forhold til konsesjonspliktige foretak. Vi bistår en rekke AIF-forvaltere og forvaltningsselskaper for verdipapirfond, både norske og internasjonale, men grensekryssende distribusjon av fond. Ta kontakt om ditt foretak har behov for bistand i forbindelse med grensekryssende distribusjon av fond.