Hjem / Innsikt / Forslag om utvidet adgang til informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer

Forslag om utvidet adgang til informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer

Den 2. september sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag om å endre forvaltningsloven mv. for å utvide adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Forslaget er en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov (NOU 2019: 5), men det foreslås endringer for å utvide delingsadgangen etter gjeldende forvaltningslov og særlovgivning.
Modern Glass Architecture

Det finnes allerede regler både i forvaltningsloven og i særlovgivningen som åpner for å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Formålet med de foreslåtte lovendringene er å sikre et mer helhetlig og sektorovergripende regelverk for informasjonsdeling på tvers av forvaltningsorganer. Samtidig vil taushetsbelagte opplysninger som regel også utgjøre personopplysninger, og regler om utvidet delingsadgang må derfor også skje i samsvar med personvernregelverket, herunder GDPR.

De sentrale endringsforslagene som er sendt på høring, er:

  • Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet. For å sikre at personvernhensynene ivaretas, skal deling av taushetsbelagte personopplysninger bare kunne skje dersom delingen ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor personen opplysningene gjelder. I tillegg må mottakerorganet som hovedregel informere den aktuelle personen om delingen.
  • At forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. Dette forslaget bygger på nødrettsbetraktninger og er ment å skulle være en snever unntaksregel.
  • Å innta en ny forskriftshjemmel i forvaltningsloven som åpner for å fastsette mer spesifikke regler om delingsadgang, typisk deling for å utføre nærmere bestemte forvaltningsoppgaver. Forutsetningen er at slike forskrifter kun kan åpne for deling når dette ikke er uforholdsmessig overfor den personen som opplysningene gjelder.
  • Mindre endringer i særlovgivningen ved å gjøre unntak fra delingsbestemmelsene på visse områder der behovet for å holde opplysningene fortrolige gjør seg særlig gjeldende.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2020.