Hjem / Innsikt / Forslag til forskrift om betalingstjenester - PSD2

Forslag til forskrift om betalingstjenester - PSD2

EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366/EU), omtalt som "PSD2", ble implementert i EU den 13. januar 2018. For å sikre at PSD2-regelverket innføres i norsk rett så snart som mulig, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotat av 5. juli 2018 at de mest sentrale privatrettslige delene av PSD2 midlertidig reguleres i norsk rett gjennom forskrift om betalingstjenester.
Photo businessman working with generic design notebook. Online payments, banking

Innføringen av PSD2 i norsk rett vil nødvendigvis medføre flere endringer i det eksisterende norske regelverket. De offentligrettslige delene av PSD2-regelverket, som særlig gjelder reguleringer av foretak som tilbyr nye betalingstjenester, er den 22. juni 2018 foreslått innført gjennom endringer i finansforetaksloven (Prop. 110 L (2017-2018).

De privatrettslige delene av PSD2-regelverket, som særlig gjelder forholdet mellom nye tjenesteytere og kunder, er planlagt innført gjennom revidert finansavtalelov. Justis- og beredskapsdepartementet fremmet den 7. september 2017 forslag til ny finansavtalelov. Arbeidet med ny finansavtalelov omfatter imidlertid også innføring av andre EU-direktiv, samt en full revisjon av finansavtalelovens øvrige regler og struktur. Det betyr at arbeidet med ny finansavtalelov kan bli tidkrevende.

Hensynet til like konkurransevilkår i markedet tilsier at Norge, og øvrige EØS-land, innfører PSD2-regelverket så snart som mulig etter at direktivet har trådt i kraft for EUs medlemsland. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker derfor at de mest sentrale privatrettslige deler av PSD2 skal reguleres midlertidig gjennom egen forskrift om betalingstjenester. Forskriften skal gis med hjemmel i gjeldende finansavtalelov.

Det tas sikte på at reglene i forskrift om betalingstjenester senere skal inntas i ny finansavtalelov. Forslaget til forskrift om betalingstjenester bygger derfor på Justis- og beredskapsdepartementets tidligere forslag til ny finansavtalelov. Samtidig er det tatt hensyn til tilbakemeldinger fra flere høringsinstanser etter høringsnotatet av 7. september 2017 om ny finansavtalelov.

Forslaget til forskrift om betalingstjenester inneholder 15 paragrafer, fordelt på 6 kapitler. De mest sentrale reglene for å oppfylle kravene i PSD2 omhandler:

  • Kundens rett til å benytte betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester
  • Krav til samtykke før fullmakttjenester utføres
  • Tilgang til kundens konto
  • En nærmere regulering av betalingsfullmakttjenester
  • En nærmere regulering av kontoinformasjonstjenester
  • Forholdet til personopplysningsloven

Forslaget til forskrift om betalingstjenester kan i sin helhet leses her. Høringsfristen er 5. oktober 2018.

Foreløpig er for øvrig PSD2 ikke inntatt i EØS-avtalen, men anses som EØS-relevant. Direktivet er under vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.