Hjem / Innsikt / Forslag til nye prospektregler

Forslag til nye prospektregler

Finansdepartementet har foreslått endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften som medfører nye regler om prospektkrav ved offentlige tilbud og opptak til handel av verdipapirer.
Close up Business people meeting to discuss the situation on the market. Business Financial Concept

De nye reglene vil gjennomføre EUs prospektforordning med utfyllende rettsakter og videreføre reglene om nasjonale prospekter med enkelte justeringer. Innholdsmessig foreslås det enkelte forenklinger i regelverket, som det antas vil spare en rekke markedsaktører for tid og ressurser.

Bakgrunn; rettskildene

EUs prospektdirektiv (2003/71/EC) med senere endringer og tilhørende kommisjonsforordninger ble gjennomført i verdipapirhandelloven (29. juni 2007 nr. 75) kapittel 7 og verdipapirforskriften (29. juni 2007 nr. 876) kapittel 7.

Prospektdirektivet fastsatte harmoniserte prinsipper og regler om prospektkrav ved offentlige tilbud og opptak til handel av verdipapirer, herunder knyttet til prospektets innhold, godkjennelse og offentliggjøring. Gitt rettsutviklingen og utviklingen i finansmarkedene siden prospektdirektivet trådte i kraft, vedtok EU den nye prospektforordningen (2017/1129) som erstatter prospektdirektivet. Prospektforordningen trådte i kraft i hele EU/EØS 21. juli 2019 og utgjør ifølge EU et essensielt steg på veien mot å bygge kapitalmarkedsunionen. Kapitalmarkedsunionen har som formål å fremme vekst og skape arbeidsplasser ved å hjelpe bedrifter få tilgang til en flere ulike kapitalkilder, øke effektiviteten i markedene og gi investorer og småsparere ytterligere muligheter for plassering av kapital.

EU har vedtatt to utfyllende rettsakter til prospektforordningen: (i) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 som er en såkalt Regulatory Technical Standard, og delegert kommisjonsforordning (ii) (EU) 2019/980 som er en såkalt Delegated Act. Kommisjonsforordningene trer i kraft samtidig som prospektforordningen.

Prospektforordningen erstatter prospektdirektivet. Finanskrisen i 2008 avdekket en rekke svakheter og ulikheter i landenes gjennomføring og håndheving av EU-regelverket som skal trygge rammene for investering og finansiell stabilitet. EU har derfor intensivert arbeidet mot en single rulebook, hvor en stadig større del av regelverket gis i form av forordninger. Gjennom økt harmonisering av regelanvendelsen og tilstrekkelig effektiv håndheving, er målet at hindringene for virksomhet og investeringer på tvers av nasjonale grenser reduseres. Forordninger gjennomføres som sådan i norsk rett. Det vil si at forordningene i all hovedsak gjøres gjeldende direkte som norsk lov eller forskrift ved henvisning, slik at rettsanvenderen må gå til forordningene for å finne selve rettsreglene. Offisielle oversettelser av forordningene til norsk publiseres i EEA-Lex.

Finansdepartementet foreslår i Prop. 96 LS (2018-2019) å gjennomføre prospektforordningen i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven § 7-1. Det vil si at store deler av kapittel 7 oppheves, med unntak av reglene om nasjonale prospekt og enkelte generelle bestemmelser. Kommisjonsforordningene foreslås også gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirforskriften § 7-1. Tilsvarende vil nesten hele kapittel 7 oppheves, med unntak av enkelte regler om nasjonale prospekt. Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019, og det må antas at lovgiver tar sikte på tilsvarende ikrafttredelse i Norge.

EUs finanstilsyn ESMA (European Securities and Markets Authority) utarbeider retningslinjer, Q&As og andre dokumenter knyttet til prospektforordningen som Finanstilsynet i sin tilsynspraksis vil følge, og som således vil gjelde for norske foretak som må utarbeide prospekter. Inntil nye slike veiledninger offentliggjøres vil markedsaktørene måtte se hen til veiledninger utarbeidet etter prospektdirektivet, så langt det passer. Det samme vil gjelde for Finanstilsynets rundskriv som ennå ikke er oppdatert i henhold til nytt regelverk.

Etter det opplyste videreføres prospektkontrollen hos Finanstilsynet, men det utvikles en ny rapporteringsside hvor utstederne selv registrerer prospektene. Denne registreringen er imidlertid foreløpig utsatt til juni 2020. Finanstilsynet har lagt ut oppdaterte sjekklister på sine nettsider.

Terskelen for EØS-prospekt økes til 8 millioner euro

Det er to typer prospekt som reguleres av verdipapirhandelloven: (i) EØS-prospekt, og (ii) nasjonalt prospekt. EØS-prospekt utarbeides i medhold av prospektforordningen, og nasjonalt prospekt utarbeides etter nasjonale regler, altså utenfor prospektforordningens virkeområde.

EØS-prospekt kan, som etter prospektdirektivet fra 2003, være tilbudsprospekt eller noteringsprospekt, eventuelt en kombinasjon av de to. Tilbudsprospekt er prospekter som utarbeides ved tilbud om kjøp eller tegning av verdipapirer til allmennheten. Noteringsprospekt er prospekter som utarbeides ved opptak til handel av verdipapirer på regulert marked. Reglene om nasjonalt prospekt gjelder kun tilbud; nasjonalt prospekt kan ikke benyttes ved notering.

Terskelen for når plikten til å utarbeide tilbudsprospektet som EØS-prospekt inntrer, økes fra samlet vederlag på 5 millioner euro til samlet vederlag på 8 millioner euro, og som tidligere beregnes vederlaget over en periode på 12 måneder. Samtidig videreføres terskelen for når plikten til å utarbeide tilbudsprospektet som nasjonalt prospekt på samlet vederlag på 1 million euro, over en periode på 12 måneder. Nasjonalt prospekt kan som tidligere ikke benyttes grensekryssende.

For noteringsprospekt er det som tidligere ingen beløpsmessig terskel for når plikten inntrer.

Særskilte former for EØS-prospekt med forenklede krav

De nye reglene innfører følgende forenklede regelsett:

 1. Universelt registreringsdokument innføres som en ny form for registreringsdokument for utstedere som har verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet, og skal inneholde beskrivelse av selskapets organisering, virksomhet, finansielle stilling, inntekter og framtidsutsikter, eierstyring og aksjonærstruktur. Universelt registreringsdokument skal kun godkjennes av prospektmyndigheten de to første regnskapsår, hvoretter utsteder selv kan oppdatere og registrere dokumentet uten forutgående godkjenning. Ved slik etterfølgende registrering får utsteder status som såkalt regelmessig utsteder, og kan dra nytte av en raskere godkjenningsprosess for EØS-prospekt. Universelt registreringsdokument kan i enkelte tilfeller også benyttes som årsregnskap eller halvårsregnskap.
 2. EØS-vekstprospekt etableres som en ny form for EØS-prospekt. EØS-vekstprospekt gir vesentlig forenklede innholdskrav, og kan utarbeides av:
  • Små og mellomstore bedrifter (markedsverdi på under 200 millioner euro, eller som oppfyller to av følgende tre kriterier: under 250 ansatte, balanse mindre enn 43 millioner euro, nettoomsetning mindre enn 50 millioner euro)
  • Utstedere med markedsverdi under 500 millioner euro som er eller skal tas opp til handel på såkalt vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. I følge Oslo Børs vil Merkur Market oppfylle kravene til et slikt vekstmarked, og børsen tar sikte på å søke Finanstilsynet om å registrere Merkur Market som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter noe frem i tid.
  • Utstedere med mindre enn 500 ansatte og som ikke har verdipapirer tatt opp til handel på multilateral handelsfasilitet, hvor samlet tilbudsvederlag er mindre enn 20 millioner euro
  • Tilbydere som tilbyr verdipapirer i utstederne nevnt i de to første punktene over; vi oppfatter denne slik at den gjelder annenhåndssalg av slike verdipapirer.
 3. Redusert innholdskrav i EØS-prospekt for etterfølgende utstedelser ved offentlige tilbud eller opptak til handel på regulert marked, når utsteder allerede er tatt opp til handel på regulert marked eller vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. Kravet reduseres hovedsakelig til relevante begrensede opplysninger som er nødvendige for at investorene skal kunne forstå utsteders fremtidsutsikter, vesentlige endringer i forretningsvirksomheten, samt finansiell posisjon for utsteder og eventuelle garantister siden sist avlagte årsregnskap.
 4. Virkeområde for grunnprospekt utvides ved at det ikke lenger er et vilkår at utsteder eller tilbyder er kredittinstitusjon, slik at adgangen til å utforme grunnprospekt vil gjelde for enhver som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder warrants i enhver form.

Øvrige endringer knyttet til EØS-prospekt

Først og fremst innføres det tre vesentlige endringer for EØS-prospekt:

 1. Det mest praktiske unntaket fra prospektplikt knyttet til noteringsprospekt har vært ved kapitalforhøyelser der antall aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen utgjorde mindre enn 10 % av antall allerede utstedte aksjer i samme klasse som allerede er notert; dette unntaket utvides til 20 % av antall aksjer utstedt i samme klasse som allerede er notert. Som tidligere skal beregningen gjøres over en periode på 12 måneder.
 2. Mens det tidligere 10 %-unntaket kun gjaldt ved utstedelse av aksjer, utvides 20 %-unntaket til å omfatte utstedelse av alle typer omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på det samme regulerte marked; dette medfører at blant annet tegningsretter og såkalte tap issues for obligasjonslån nå omfattes av unntaket.
 3. Unntaket fra prospektplikten for såkalte tilsvarende dokument i forbindelse med fusjon, fisjon eller annen deling av selskapet utvides så det også kan benyttes av selskaper som ikke er notert på regulert marked. Finanstilsynet har inntil nå kun akseptert informasjonsdokument utarbeidet i medhold av reglene om løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper som tilsvarende dokument, som betyr at unntaket i praksis er begrenset til selskaper som er notert på regulert marked i Norge. Prospektforordningen og utfyllende rettsakter løsriver unntaket fra denne praksisen, ved at alle selskaper som oppfyller kravene i forordningen nå kan benytte seg av unntaket.Dernest videreføres tidligere krav til innhold i EØS-prospekt på overordnet nivå i stor grad gjennom de nye reglene. Følgende endringer i innholdskravene fremheves imidlertid særskilt:
 4. Nye regler knyttet til fremstillingen av risikofaktorer vil medføre at omfanget av risikobeskrivelser reduseres. Risikofaktorene skal nå begrenses til å omfatte risiki som er spesifikke for utstederen og/eller verdipapirene, og som er vesentlige for at en investor skal kunne fatte en informert investeringsbeslutning. Risikofaktorenes vesentlighet skal vurderes ut fra sannsynligheten for at de inntreffer, og det forventede omfang av deres negative virkninger. Risikofaktorenes vesentlighet kan angis ved å anvende en skala med lav, middels eller høy, og de skal videre kategoriseres etter type risiko i prioritert rekkefølge.
 5. Større krav til utforming og utvalg av relevant informasjon til investor i sammendraget i prospektet, blant annet skal det inneholde nærmere angitt nøkkelinformasjon og i utgangspunktet ha en maksimal lengde på syv A4 sider (se tekstboks).
 6. Kravet til revisoruttalelse ved såkalte resultatprognoser bortfaller
 7. Kravet om at det kun kan henvises til opplysninger som er offentliggjort, innsendt, kontrollert eller registrert etter lovbestemt plikt bortfallerI tillegg gjøres det enkelte endringer i kontrollen og offentliggjøringen av EØS-prospekter, herunder hovedsakelig:
 8. Tidsfristen for prospektmyndighetens tilbakemelding på noteringsprospekt økes fra fem til ti virkedager, og tidsfristen for tilbakemelding på tilbudsprospekt for ikke-noterte utstedere økes fra ti til 20 virkedager.
 9. Alternativene knyttet til innrykk i offentlig avis ved offentliggjøring av EØS-prospekt fjernes, og det stilles krav om at EØS-prospekter skal offentliggjøres elektronisk.
 10. Krav til innsending av EØS-prospekt til foretaksregisteret endres slik at krav til innsending av selve prospektet erstattes med krav til å sende inn erklæring om at prospektet er godkjent hos prospektmyndigheten.

 

Sammendraget i EØS-prospekt skal deles inn i fire hoveddeler, med følgende særskilte innholdskrav

Hoveddel A:

 • navn og ISIN på verdipapirene,
 • identitet og kontaktinformasjon til utstederen, inkludert LEI (legal entity identifier),
 • der dette er relevant, identitet og kontaktinformasjon til tilbyder, inkludert LEI hvis tilbyder er en juridisk person, eller tilsvarende informasjon for person som søker opptak til notering på regulert marked,
 • identitet og kontaktdetaljer til prospektmyndigheten, og hvis relevant, identitet og kontaktdetaljer til prospektmyndigheten som har godkjent registreringsdokumentet eller et universelt registreringsdokument,
 • dato for godkjenning av prospektet,
 • følgende advarsler:
  • sammendraget skal leses som en introduksjon til prospektet,
  • enhver beslutning om å investere i verdipapirene bør baseres på en vurdering av prospektet som helhet,
  • hvis relevant, at investor kan tape hele eller deler av investert kapital, og der investors ansvar ikke er begrenset til investeringsbeløpet, en advarsel om at investor kan tape mer enn investert kapital samt informasjon om omfanget av slikt potensielt tap,
  • der et krav som relaterer seg til informasjon inntatt i prospektet fremmes for en domstol, kan investor som har reist kravet bli nødt til å bære kostnadene med å oversette prospektet før rettssaken starter,
  • det kan fremmes krav om ansvar ovenfor de personer som har utarbeidet sammendraget, inkludert eventuelle oversettelser, men bare der sammendraget er villedende, upresist eller inkonsistent, sammenholdt med andre deler av prospektet, eller der sammendraget ikke, sammenhold med andre deler av prospektet, inneholder nøkkelinformasjon for å veilede investor i beslutningen om å investere,
  • hvis relevant, en advarsel om kompleksitet som påkrevet i artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIPS forordningen

Hoveddel B:

 • informasjon om utsteder, herunder utstederens registreringsstat og juridisk form, LEI, hvilket lands rett som gjelder for utstederen, utsteders hovedvirksomhet, utsteders hovedaksjonærer samt informasjon om direkte eller indirekte kontroll, identitet på utsteders nøkkelpersoner og revisor,
 • finansielle nøkkeltall for utstederen for hvert år som inngår i den historisk finansielle perioden og etterfølgende delårsinformasjon med sammenlignbare tall fra foregående periode som skal omfatte (hvis relevant) pro forma finansiell informasjon, kort beskrivelse av eventuelle forbehold i revisjonsrapportene,
 • en kort beskrivelse av de mest vesentlige risikofaktorene som er spesifikke for utsteder

Hoveddel C:

 • en kort beskrivelse av de omsettelige verdipapirene som tilbys til kjøp eller tegning eller som søkes tatt opp til notering på regulert marked, herunder minst informasjon om type, klasse og ISIN, valuta, pålydende verdi, antall aksjer utstedt og varigheten på verdipapirene, rettighetene knyttet til verdipapirene, informasjon om eventuell subordinering, restriksjoner på fri omsettelighet, samt informasjon om utbyttepolitikk;
 • en indikasjon på om verdipapirene er eller vil bli omfattet av en søknad om notering på et regulert marked eller tatt opp til handel på en MHF med en beskrivelse av hvilke markeder dette gjelder,
 • der det er en garanti tilknyttet verdipapirene, informasjon om denne garantien samt informasjon om garantisten (herunder LEI), relevant finansiell nøkkelinformasjon og en kort beskrivelse av sentrale risikofaktorer, og
 • en kort beskrivelse av spesifikke risikofaktorer tilknyttet verdipapirene

Hoveddel D:

 • informasjon om vilkårene, tidsplan mv. for tilbudet, herunder plan for spredning og forventet utvanning, detaljer knyttet til opptaket til notering på regulert marked, oversikt over kostnader, herunder eventuelle kostnader som skal dekkes av investor,
 • relevant informasjon om den juridiske person som søker opptak til notering, dersom dette er en annen juridisk enhet enn utsteder, herunder domisil og juridisk form, hvilket lands rett som gjelder og hvor vedkommende person er stiftet,
 • kort informasjon om bakgrunnen for tilbudet og for opptaket til notering på regulert marked, herunder beregnet netto proveny samt informasjon om hva dette skal benyttes til,
 • informasjon om hvorvidt det foreligger en fulltegningsgaranti og hvilke vilkår som gjelder for denne

 

Innholdet i forordningene

Som nevnt over vil både prospektforordningen og de to kommisjonsforordningene gjelde direkte som norsk lov og forskrift.

Prospektforordningen inneholder overordnede alminnelige bestemmelser, samt bestemmelser om (i) utarbeiding av prospekt, (ii) prospekts innhold og format, (iii) godkjenning og offentliggjøring av prospekt, og (iv) grensekryssende tilbud og opptak til handel på et regulert marked.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 inneholder bestemmelser om (i) finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, (ii) offentliggjøring og klassifisering av prospekter, (iii) annonser for verdipapirer, og (iv) tillegg til prospekter.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 inneholder bestemmelser om (i) formatet for prospekter, (ii) innholdet i prospekter, og (iii) kontrollen og godkjenningen av prospekter.

Særskilt om nasjonalt prospekt

Den tidligere bestemmelsen om registrering av nasjonalt prospekt videreføres uten endringer, slik at det fortsatt ikke kreves godkjennelse av prospektmyndigheten for nasjonalt prospekt. Tidligere bestemmelser om tillegg og språk videreføres også uten endringer.

For øvrig er det de samme finansielle instrumentene som omfattes av kravene til nasjonalt prospekt som for EØS-prospekt, og tilsvarende er det samme unntak fra krav om nasjonalt prospekt som for EØS-prospekt. Siden terskelen for EØS tilbudsprospekt heves fra 5 til 8 millioner euro, utvides området for nasjonalt prospekt tilsvarende, altså opp til 8 millioner euro. Det er også samme krav til gyldighet, ansvar og ansvarserklæring for nasjonalt prospekt som for EØS-prospekt.

Reglene for offentliggjøring av nasjonalt prospekt er forenklet, ved at det nå kun kreves at nasjonalt prospekt gjøres elektronisk tilgjengelig på hjemmesiden til tilbyderen eller tilretteleggeren.

Vedrørende innholdskravet for nasjonalt prospekt er det foretatt en tidsmessig og hensiktsmessig oppdatering hvor følgende bemerkes særskilt:

 1. Strukturen i innholdskravet er endret i den forstand at mens det tidligere var samme krav til opplysninger om utstederen, tilbyderen og garantister, skal det etter de nye reglene gis begrenset opplysninger om tilbyderen og garantister, og mer omfattende opplysninger om utstederen (se tekstboks). Samtidig er følgende tidligere krav om opplysninger fjernet:
  • Egenkapitalen
  • Proforma tall for siste avlagte delårsperiode og siste regnskapsår dersom tilbyder er fusjonert, fisjonert, har ervervet virksomhet av tilsvarende størrelse som tilbyder eller avhendet eller avviklet den vesentligste del av sin virksomhet etter avslutningen av foregående regnskapsår, og slik informasjon er vesentlig for forståelsen av den fremtidige virksomheten
  • Navn på administrasjon og ledelse, med unntak av daglig leder og finansdirektør
  • Adresse på personer navngitt i prospektet
 2. Når det gjelder tilbudet og verdipapirene som tilbys, er innholdskravet vesentlig utvidet (se tekstboks). Samtidig er følgende tidligere krav om opplysninger fjernet:
  • Kildeskatt på utbytte
  • Fra hvilken dato verdipapirene gir rett til utbytte
  • Begrensninger i verdipapirenes omsettelighet, herunder hvilke markeder de kan omsettes i
  • Oppgjørssentral (bank)
  • Om verdipapirene skal registreres i et verdipapirregister og hvem som skal være kontofører for utsteder

 

Nasjonale prospekter skal inneholde følgende opplysninger og vedlegg i samme rekkefølge

Opplysninger om utstederen, tilbyderen og eventuelle garantister:

 1. navn, foretaksnavn, organisasjonsnummer og LEI dersom relevant,
 2. forretningsadresse og kontaktinformasjon,
 3. navn på medlemmer av styret og daglig leder, og informasjon om eventuelle domfellelser for økonomiske forhold, konkurser, bobehandlinger eller avviklinger, forvaltningsrettslige anklager eller sanksjoner som slike personer har vært involvert i de siste fem år. Utstedere skal i tillegg gi tilsvarende opplysninger om finansdirektøren.

Ytterligere opplysninger om utstederen:

 1. organisasjonsform og gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet,
 2. dato for stiftelsen og informasjon om tidspunkt for oppløsning hvis utsteder etter vedtektene skal ha begrenset levetid,
 3. formål etter vedtektene,
 4. antall aksjer utstedt, pålydende verdi og utstedte rettigheter til aksjer,
 5. informasjon om virksomheten til utsteder,
 6. beskrivelse av sentrale hendelser i virksomheten siste to år og planlagte investeringer for de neste 12 måneder,
 7. beskrivelse av nærståendetransaksjoner siste to år,
 8. beskrivelse av virksomhetskritiske avtaler,
 9. beskrivelse av vesentlige risikofaktorer knyttet til utstederen og bransjen som utsteder opererer i.

Beskrivelse av tilbudet og verdipapirene som tilbys:

 1. formålet med og bakgrunnen for tilbudet, herunder bruk av netto proveny,
 2. vilkårene for gjennomføring av tilbudet,
 3. antall og arten av verdipapirer som tilbys,
 4. rettigheter knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i rettighetene,
 5. ISIN på verdipapirene som tilbys,
 6. tilbudspris, eventuelt prisintervall og fremgangsmåte for fastsettelse av pris,
 7. brutto og netto proveny,
 8. forventede kostnader ved tilbudet for tilbyder, og eventuelle kostnader for investorene,
 9. hvem som kan delta i tilbudet og eventuelt minste/høyeste tegning og allokering,
 10. dato for beslutning om utstedelse av verdipapirene der tilbudet omfatter nye verdipapirer,
 11. akseptperiode og fremgangsmåte for aksept av tilbudet, samt adgang til å endre akseptperioden med angivelse av siste frist ved eventuell endring,
 12. eventuelle tilretteleggere og oppgjørsagenter for tilbudet, med kontaktinformasjon,
 13. eventuelle vilkår for gjennomføring av tilbudet,
 14. dato for innbetaling og levering av verdipapirene,
 15. vesentlige risikofaktorer knyttet til verdipapirene og eventuelt utstedelsen av disse,
 16. beskrivelse av eventuell garanti,
 17. lovvalg og verneting,

Vedlegg til nasjonale prospekter:

 1. vedtekter per dato for prospektet,
 2. reviderte regnskaper for siste to år og eventuelle delårsregnskaper som er publisert etter dato for siste balansedag for utstederen og eventuelle garantister,
 3. tegningsformular

 

Særskilt om emisjoner uten prospekt

Reglene om opplysningsplikt til foretaksregisteret ved emisjoner uten prospekt er forenklet. Foretaksregisterloven § 4-4 er endret slik at det nå ikke lenger kreves erklæring med signaturer av hele styret om at prospekt ikke var nødvendig. Det er nå tilstrekkelig å opplyse hvorfor prospekt ikke var nødvendig.

Tilsynsvirkemidler og sanksjoner

EU fokuserer på å innføre et felles sanksjonssystem for finanssektoren, herunder i forbindelse med prospektforordningen, fordi det er sprik og svakheter i de nasjonale sanksjonsregimene. Fokuset er både på strafferettslige og administrative sanksjoner.

Prospektforordningen viderefører de samme bestemmelsene om straff som tidligere, men skjerper mulighetene for ileggelse av overtredelsesgebyr.

I forbindelse med gjennomføringen av prospektforordningen vil det lovfestes at det ved overtredelse av prospektreglene kan fastsettes følgende overtredelsesgebyrer:

 1. Inntil 47 millioner kroner, eller opptil 3 % av den samlede årsomsetningen etter siste godkjente årsregnskap, for juridiske personer
 2. Inntil 7 millioner kroner for fysiske personer
 3. Eventuelt inntil to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, dersom dette gir høyere gebyr enn i. eller ii.

Departementet legger i forarbeidene til grunn at rettsutviklingen nasjonalt kan tilsi at størrelsen på overtredelsesgebyrene med tiden kan bli høyere enn i dag, for i tilstrekkelig grad å utgjøre et effektivt sanksjonsmiddel for overtredelser av regelverket.

Ovennevnte bestemmelser om overtredelsesgebyrer har imidlertid ikke trådt i kraft, da de vil tre i kraft samtidig med gjennomføringen av markedsmisbruksforordningen i norsk rett. Det antas at dette vil skje tidligst i 2020, da markedsmisbruksforordningen ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Simonsen Vogt Wiig har omfattende erfaring med prospekter og bistår jevnlig markedsaktører med tilbud om tegning og opptak til notering. Vi bistod blant annet med den største emisjonen i et selskap notert på Oslo Børs hittil i 2019 og en av de største børsnoteringene av et privateid selskap på Oslo Børs gjennom tidene. Vi bistår også klienter i forbindelse med de de såkalte adferdsreglene i verdipapirhandelloven (innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, meldeplikt), reglene om informasjonsplikt for børsnoterte foretak, tilbudspliktreglene, samt straffe- og erstatningsrettslige problemstillinger knyttet til dette.