Hjem / Innsikt / Frokostseminar 4. april – Transportørs erstatningsansvar for utlevering av gods i strid med selgers stansingsinstruks: Dom fra Høyesterett

Frokostseminar 4. april – Transportørs erstatningsansvar for utlevering av gods i strid med selgers stansingsinstruks: Dom fra Høyesterett

Høyesterett tok i den nylig avsagte dommen HR-2019-231-A (dissens 4-1) stilling til en transportørs erstatningsansvar for utlevering av gods til en kjøper mot presentasjon av konnossement, i strid med en selgers stansingsinstruks.
Semi-Truck Crossing Oresund Bridge

Saken reiste en rekke spørsmål, hvorav spørsmålene knyttet til stansingsrettens utstrekning og terskelen for å holde transportøren erstatningsansvarlig var blant de av prinsipiell interesse. Saken reiser også spørsmål knyttet til speditørens rolle i transporter.

Tid: Torsdag 4. april kl. 09:00 – 10:15 (frokost serveres fra kl. 08:30)
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1, Oslo

Tage Brigt A. Skoghøy prosederte saken på vegne av selgeren. Han vil sammen med Christian Bjørtuft Ellingsen redegjøre for Høyesterettsdommen, sammen med den kjøps- og transportrettslige rammen for tvistetemaene.

Velkommen!

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges ledende team innen transportrett og bistår regelmessig vareeiere, transportører og assurandører i Norge og internasjonalt.