Forsyningssikkerhet, særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, vil lede til at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedrifter for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle.

Håndheving av konkurranseloven under koronakrisen

| Innsikt

Samarbeid mellom konkurrenter er normalt forbudt. I de ekstremsituasjoner med store markedsforstyrrelser som kan oppstå fremover vil konkurranseloven kunne praktiseres annerledes.

Konkurransetilsynet har tilsluttet seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) den 24 mars. 

I uttalelsen peker de europeiske konkurransemyndighetene på hvordan det er mulig å håndtere ulike konkurranserettslige sider av de utfordringene koronakrisen fører med seg. Konkurransetilsynets tilnærming til disse utfordringene vil være den samme som i andre europeiske land.

Forsyningssikkerhet, særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, vil lede til at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedrifter for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle.

Samtidig vil Konkurransetilsynet være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Foretak vil som før ikke kunne utveksle informasjon om prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet.

Norge har også en egen pristiltakslov som nærmest ikke har vært anvendt siden den trådte i kraft i 1994, men hvis innhold nå er aktualisert. Loven bestemmer at Konkurransetilsynet kan fastsette «vedtak​ om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser,​ fortjenester og forretningsvilkår.»

SVW har tidligere omtalt unntaket fra konkurransereglene i transportsektoren her.

Følgende uttalelse er nå offentliggjort av ECN der Norge også deltar:

  • ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av koronautbruddet i Europa.
  • EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krisesituasjonen.
  • ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.
  • Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS [reglene om konkurransebegrensende samarbeide] eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.
  • Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for å beskytte forbrukerens helse i dagens situasjon (f.eks. ansiktsmasker og desinfiseringsmidler), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.
  • I denne sammenheng ønsker ECN å påpeke at det eksisterende regelverket tillater produsenter å fastsette maksimalpriser for sine produkter. Dette kan vise seg nyttig for å begrense mulighetene for uberettigede prisøkninger på distribusjonsleddet.