Hjem / Innsikt / Håndheving av konkurranseloven under koronakrisen

Håndheving av konkurranseloven under koronakrisen

Samarbeid mellom konkurrenter er normalt forbudt. I de ekstremsituasjoner med store markedsforstyrrelser som kan oppstå fremover vil konkurranseloven kunne praktiseres annerledes.
Coronavirus written on file folder label

Konkurransetilsynet har tilsluttet seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) den 24 mars. 

I uttalelsen peker de europeiske konkurransemyndighetene på hvordan det er mulig å håndtere ulike konkurranserettslige sider av de utfordringene koronakrisen fører med seg. Konkurransetilsynets tilnærming til disse utfordringene vil være den samme som i andre europeiske land.

Forsyningssikkerhet, særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, vil lede til at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedrifter for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle.

Samtidig vil Konkurransetilsynet være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Foretak vil som før ikke kunne utveksle informasjon om prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet.

Norge har også en egen pristiltakslov som nærmest ikke har vært anvendt siden den trådte i kraft i 1994, men hvis innhold nå er aktualisert. Loven bestemmer at Konkurransetilsynet kan fastsette “vedtak​ om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser,​ fortjenester og forretningsvilkår.”

SVW har tidligere omtalt unntaket fra konkurransereglene i transportsektoren her.

Følgende uttalelse er nå offentliggjort av ECN der Norge også deltar:

  • ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av koronautbruddet i Europa.
  • EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krisesituasjonen.
  • ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.
  • Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS [reglene om konkurransebegrensende samarbeide] eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.
  • Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for å beskytte forbrukerens helse i dagens situasjon (f.eks. ansiktsmasker og desinfiseringsmidler), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.
  • I denne sammenheng ønsker ECN å påpeke at det eksisterende regelverket tillater produsenter å fastsette maksimalpriser for sine produkter. Dette kan vise seg nyttig for å begrense mulighetene for uberettigede prisøkninger på distribusjonsleddet.