Hjem / Innsikt / Frokostseminar 23. mai: Fullmaktsforhold i kommuner og konsekvenser av at disse brytes

Frokostseminar 23. mai: Fullmaktsforhold i kommuner og konsekvenser av at disse brytes

Hvilke konsekvenser får det om noen handler på vegne av kommunen uten å ha tilstrekkelig fullmakt til det? Blir kommunen bundet og hva skal i så fall til? Kan en kommune bli erstatningsrettslig ansvarlig for slike handlinger?
Close up business man signing contract

Problemstillingen er praktisk og reiser en rekke spørsmål som i hovedsak må løses på bakgrunn av ulovfestet rett. Ny kommunelov har ikke bestemmelser om problemstillingen. Problemstillingen kan oppstå både for privatrettslige disposisjoner så som avtaler, kjøp og salg av fast eiendom etc, og utøving av offentlig myndighet, så som vedtak om tillatelser, tildeling av støtte eller bevilgninger etc.

I Bremangerdommen (rt. 2016.476) ble det for privatrettslige disposisjoner uttrykkelig slått fast at avtaleloven vil gjelde også for kommuner. I tillegg vil ulovfestede regler om legitimasjon eller kombinasjonsfullmakt kunne nyttes og kommunen kan bli bundet ved passivitet. Spørsmålet om utøving av offentlig myndighet må løses på bakgrunn av den ulovfestede forvaltningsrettslige ugyldighetslæren. Forvaltningslovutvalget la den 14.03.19 fram forslag til ny forvaltningslov (NOU 2019: 5; Ny Forvaltningslov), og foreslår lovregulering av utøving av offentlig myndighet uten fullmakt. Vi går nærmere inn på utvalgets utredning og forslag.

I løpet av frokostseminaret vil vi gi praktiske verktøy og gå nærmere inn på:• Bremangerdommen og hvilke avklaringer den gav
• Utøving av offentlig myndighet – hva skal til for at en kommune kan bli bundet etter gjeldende rett? Hva ligger i forslaget til ny forvaltningslov?
• Regler om erstatning for disposisjoner på vegne av kommunen uten fullmakt
• Kort om privatrettslig ugyldighet for brudd på økonomi-bestemmelsene i ny kommunelov

Tid: Frokost fra kl. 08:00 med faglig gjennomgang fra kl 08:30
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler i Christies gt. 3a, 3 etg.

Velkommen!

 

 

Om frokostseminarene

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ gruppe for offentlig sektor arbeider med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Dette gjelder både kommunal og statlig del. Vi har god erfaring fra å arbeide med de konkrete problemstillinger som ofte reiser seg i forbindelse med juridiske problemstillinger i kombinasjonen forvaltning og politikk. Seminarene er gratis og henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, kommuneadvokater, rådmenn og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til kommuners utfordringer og spilleregler.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 – 10:00. Flere av firmaets advokater som arbeider med offentlig sektor vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminarene.