Hjem / Innsikt / Hva skjer med pensjonsavtaler og personalforsikringer ved permitteringer?

Hva skjer med pensjonsavtaler og personalforsikringer ved permitteringer?

I mange bedrifter spør man seg nå hva som skjer med pensjonsavtalene og personalforsikringene for ansatte som permitteres. Her er en kort oversikt over hovedreglene:
Business people negotiating a contract.

Hva skjer med kollektive pensjonsavtaler ved permittering?

I forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans har arbeidsgiver anledning til permittere ansatte. Det betyr at den ansatte, helt eller delvis, blir midlertidig løst fra sin arbeidsplikt.

Hovedregelen er at ved permittering skal arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen i permitteringsperioden.

Hvis hovedregelen om utmelding skal fravikes, skal det fremgå av pensjons- og forsikringsavtalen som bedriften har inngått. Dersom det ikke står noe om permittering i avtalen, skal man følge lovens hovedregel om at permitterte arbeidstakere meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

Der det foreligger en særskilt avtale om at medlemskapet skal bestå også i permitteringstiden, men arbeidsgiver likevel ønsker at det skal foretas utmelding fra tjenestepensjonsordningen, så er ikke det mulig uten at det skjer en endring i avtalen. Slike endringer skjer i så fall ved hovedforfall, og trer tidligst i kraft etter en måneds forhåndsvarsling til medlemmene.

Hvis utgangspunktet er at utmelding skal skje i henhold til hovedregelen, men at det likevel er ønskelig at medlemskapet skal opprettholdes, må det også gjøres en endring av pensjonsavtalen. Ettersom en slik endring er til fordel for medlemmet så er det ikke krav til forhåndsvarsling. I slike tilfeller er det mulig å avtale en opprettholdelse av medlemskapet til et bestemt tidsrom, eksempelvis inntil 3 måneder.

Det anbefales å kontakte aktuelle forsikringsselskap som vil bidra til å finne de beste løsningene for kundene når det gjelder spørsmål om eventuell utmelding. (Dette er noe forsikringsbransjen nå informerer om).  Selskapene har en stor egeninteresse i å beholde medlemmene –   og vil kunne veilede for å finne alternative løsninger, f.eks. at man for en periode reduserer pensjonsplanen. (lavere innskudd), i stedet for utmelding.

Hvis arbeidsgiver velger å melde ut permitterte ansatte, så skal medlemmene ha tilsendt informasjon om mulighet for å etablere fortsettelsesforsikring som de da må betale selv.

Det er også viktig å avtale at ved gjeninnmelding, etter endt permitteringsperiode, så vil selskapet se bort fra arbeidsdyktighetskravet og eventuelle krav om helseopplysninger og karenstid, dvs. slike begrensninger som vanligvis gjelder ved etablering av nye avtaler.

En viktig begrensning er at det ikke er tillatt å melde ut personer som er minst 20 % syke/uføre.

Hva skjer med personalforsikringer og helseforsikringer ved permittering?

For personalforsikringer og helseforsikringer er hovedregelen at man ikke blir meldt ut av forsikringsordningen før ansettelsesforholdet opphører. Det betyr at ansatte blir stående i forsikringen også under permittering.

Det kan imidlertid være inngått særskilt avtale om at man skal meldes ut av personalforsikringer og helseforsikringer under permittering. I så fall må dette gå klart frem av aktuelle forsikringsavtale. Det er imidlertid ikke vanlig å innta slike unntak i forsikringsavtalen.

For reiseforsikring, så opprettholdes den i permitteringsperioden og det er ikke mulig å avtale særskilte unntak fra det.

Dersom arbeidsgiver har avtalt slike særlige vilkår som gir adgang til utmelding ved permittering, så skal de permitterte ha informasjon om rett til fortsettelsesforsikring for gruppelivsforsikring og helseforsikring. Så snart permitteringsperioden er over, skal de permitterte på nytt meldes inn i ordningen.

For de bedrifter som unntaksvis har utmeldingsklausul, så er det også her, i samarbeid med forsikringsselskapet, mulig å finne alternative løsninger, i stedet for utmelding. Man kan f.eks. øke antall betalingsterminer, eventuelt redusere dekningsomfanget for en kortere periode.

Når det gjelder yrkesskadeforsikringer kan de uansett ikke sies opp så lenge virksomheten er i gang. Man kan imidlertid redusere antall årsverk tilsvarende de som er permitterte.