Hjem / Innsikt / Juridisk trainee til innleiesøksmål for EFTA-domstolen

Juridisk trainee til innleiesøksmål for EFTA-domstolen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig søker juridisk trainee til å bistå teamet med innleiesak (EØS-Arbeidsrett) for EFTA-domstolen – tiltredelse i februar/mars 2024.
jan magne sigrid nicolay_red

Kort om saken

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har, med partner og advokat (H) Nicolay Skarning i spissen, reist søksmål mot staten på vegne av 10 bemanningsforetak. Bakgrunnen for søksmålet er regjeringens innføring av strenge restriksjoner på bruk av bemanningsbyrå i Norge fra 1. april 2023, og saksøkernes lidte økonomiske tap i den forbindelse. Bemanningsforetakene hevder at staten er erstatningsansvarlige for det tap de er påført som en konsekvens av restriksjonene da disse er i strid med EØS-avtalen og dermed ulovlige. To av saksøkerne har gått konkurs i etterkant av lovendringene, og det samlede estimerte tapet for alle bemanningsforetakene er per nåværende tidspunkt estimert til over NOK 35 000 000.

Partner og EØS/EU-ekspert Jan Magne Langseth bistår i saken sammen med advokat Sigrid Fife Søyland.

Kort om den rettslige bakgrunn

En av de innførte innleierestriksjonene innebærer et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, jf. forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4. I tillegg opphevet regjeringen adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter som tidligere fulgte av arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9 annet ledd bokstav a.

Saksøkerne har påberopt seg EØS-avtalens artikkel 36 om fri bevegelighet av tjenester, sammenholdt med vikarbyrådirektivets bestemmelser, i tillegg til EØS-avtalen artikkel 28 om fri bevegelighet av arbeidstakere.

Saksøkerne hevder at innleierestriksjonene er i brudd med EØS-retten og dermed ulovlige, da de mangler begrunnelse i rettmessige formål og er uforholdsmessige. For at en restriksjon skal være lovlig må staten kunne påvise at det foreligger et allment formål som begrunner restriksjonen, videre må restriksjonen være egnet til å oppnå sitt formål og nødvendig for å nå dette formålet.

Veien videre

I forbindelse med saksgangen i Oslo tingrett, har saksøkerne fått medhold av retten i at det skal forelegges spørsmål om tolkningen av EØS-avtalen artikkel 36 for EFTA-domstolen gjennom et foreleggelsesskriv. Formålet med foreleggelsesskrivet er at EFTA-domstolen skal avgi en rådgivende uttalelse om tolkningen av den relevante EØS-retten. Saksøkerne og staten har allerede blitt enige om utkast til foreleggelsesskriv og skrivet forventes oversendt av Oslo tingrett i løpet av de nærmeste dagene. Behandlingen for EFTA-domstolen vil i hovedsak foregå skriftlig, med unntak av at saksøkerne og staten får anledning til å holde et kort muntlig innlegg. Den rådgivende uttalelsen vil bli svært viktig for den videre behandlingen av erstatningssøksmålet i Oslo tingrett.

Simonsen Vogt Wiig søker en trainee dedikert til innleiesøksmålet

Vi søker en student til et traineeopphold dedikert til arbeid med innlegg for EFTA-domstolen. Dette vil være en god mulighet til å sette seg inn i saksgangen for EFTA-domstolen i praksis. Noe kjennskap til EØS-rettens kilder og EU-rett vil være en fordel.

Søk stillingen her