Hjem / Innsikt / Kampen om kunnskapen som styrer bilen

Kampen om kunnskapen som styrer bilen

Verdien av en bil er ikke lenger bare knyttet til karosseriet, motoren eller andre fysiske deler. Store verdier ligger i kunnskapen som opererer bilen - kunnskap som ikke barer styrer bilen, men som kan gi grunnlag for å planlegge vedlikehold og reparasjoner, beregne forsikringspremier eller si noe om hvem som skal betale for en skade. Å være i besittelse av slik kunnskap vil i tiden fremover utvilsomt være helt avgjørende for å kunne levere konkurransedyktige tjenester innenfor transportsektoren.
Driving Through Forest - Aerial View

Bilen kjører ikke av seg selv…

Selvkjørende biler er på mange måter et misvisende begrep. Selvkjørende biler kan riktignok kjøre uten direkte menneskelig intervensjon, men de kjører langt fra av seg selv. Selvkjørende biler er derimot avhengig av en massiv input.  Denne informasjonen skaffer bilen seg ved hjelp av sensorer som kartlegger omgivelsene. Informasjonen blir så behandlet – ved hjelp av avanserte algoritmer –  og ender opp med å danne grunnlaget for valgene bilen tar. Det hører med til historien at selvkjørende biler ikke hadde vært mulig uten en infrastruktur for trådløs kommunikasjon som det har kostet samfunnet store summer å utvikle.

Det er mange aktører som har investert i de teknologiske løsningene som gjør at bilene kan kjøre av seg selv.  Det er derimot ikke gitt at alle aktører får høste som de har sådd. Kampen om posisjonene i dette markedet har for lengst begynt, men er langt fra over.

Tilgang til data

Alt handler om tilgang til data. Det vil si, det handler om tilgang til meningsfulle data. Tilgang til data og tilgang til kunnskap er som regel ikke det samme. Veien fra å omgjøre data til kunnskap kan være både lang og kostbar.

Så hvordan skal en virksomhet gå fram for å sikre seg tilgang til den kunnskapen virksomheten trenger for å konkurrere i markedet, det være seg som bilprodusent, forsikringsselskap eller leverandør av deler eller vedlikeholdstjenester?

Ulike utgangspunkt, ulike interesser

For virksomheter som allerede sitter på store mengder rådata, noe som gjerne er tilfellet for produsenter av ulike teknologiske løsninger til bilene, handler det om å klare å realisere potensialet som ligger i denne ressursen. Det handler om å sikre sine rettigheter til utnyttelse av rådata og eventuelt rimelig kompensasjon dersom andre gis tilgang.

For virksomheter som ikke har egne data, handler det i første rekke om å skaffe seg tilgang. Noen virksomheter vil ønske å gjøre egne analyser og bearbeidelser av rådataene, mens andre vil primært ha nytte av innsikten fra analyser gjort av andre.

Lovgivning og markedsregulering

Det er ikke nødvendigvis fritt frem for utnyttelse av data som er generert fra selvkjørende biler. Personvernregelverket setter klare rammer for innsamling og bruk av informasjon som kan knyttes til en enkeltperson. En del av dataene som bilen samler inn vil være personopplysninger.

Konkurranseregelverket legger også føringer for markedet. Det er ikke usannsynlig at myndighetene vil kunne komme til å gripe inn dersom det oppstår en monopolsituasjon der én eller få aktører sitter på nær sagt all informasjon. For aktører som opplever å være satt på sidelinjen, kan en mulig strategi være å gå veien om konkurransemyndighetene.

EU har nylig uttalt sin bekymring for at aktører kan bli stengt ute fra markedet nettopp på grunn av manglende tilgang på informasjon fra kjøretøy. Som eksempel nevner EU at merkevareprodusenter vil kunne oppnå en betydelig konkurransefordel vis a vis uavhengige produsenter og verksteder når det kommer til å kunne tilby vedlikehold og reparasjoner. Merkevareprodusentene vil ha tilgang til data fra bilen som kan brukes til å skreddersy denne typen tjenester. EU tok i februar i år et første initiativ med tanke på regulering av dette feltet.

Må ha en bevisst strategi

Svært mange aktører berøres av utviklingen innenfor kunstig intelligens i transportsektoren. For å lykkes i dette markedet må virksomheten ha et kontinuerlig fokus på hvordan virksomheten skal sikre seg tilgang til relevant informasjon og hvordan slik informasjon forvaltes for fremtiden.

 

Artikkelen ble først publisert i Finansavisen 22. oktober 2018