Hjem / Innsikt / Kjønnsbalanse i norske styrerom

Kjønnsbalanse i norske styrerom

Nye regler for å fremme kjønnsbalanse i norske styrerom trådte i kraft den 1. januar 2024.
Conference table closeup

Bakgrunn
Den 20. juni 2023 foreslo regjeringen å endre norsk rett ved å innføre nye regler om kjønnsbalanse i styrene i store og mellomstore aksjeselskaper, samt enkelte samvirkeforetak, ansvarlige selskaper og stiftelser. Tidligere gjaldt slike regler bare for allmennaksjeselskaper, og formålet med lovforslaget er, blant annet, å øke andelen kvinner i norske styrerom. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget og de nye reglene trådte i kraft den 1. januar 2024, med gradvis innføring de kommende årene, avhengig av inntekter og/eller antall fulltidsansatte i et selskap.

Reglene om kjønnsbalanse
De nye reglene stiller krav om at det skal være minst 40 % av hvert kjønn i styrene i norske aksjeselskaper og enkelte andre typer foretak som også er omfattet av de nye reglene. For aksjeselskaper gjelder dette for selskaper som enten har samlede drifts- og finansinntekter større enn NOK 50 millioner, eller som har flere enn 30 ansatte, og minst tre styremedlemmer, inkludert varamedlemmer, som velges av aksjeeierne under selskapets generalforsamling.

Det totale antallet styremedlemmer som kan ha det samme kjønnet, i henhold til de nye reglene, er som følger:

Særskilte krav for ansattvalgte styremedlemmer
I selskaper som har minst tre styremedlemmer som velges av og blant de ansatte, kan ikke alle disse styremedlemmene ha samme kjønn. Dette gjelder imidlertid ikke for selskaper dersom mer enn 80 % av de ansatte har samme kjønn.

For større selskaper, som har flere enn 200 ansatte, gjelder det samme kravet om kjønnsbalanse som for styremedlemmer som velges av aksjeeierne under selskapets generalforsamling tilsvarende for de ansattvalgte styremedlemmene. For disse selskapene gjelder kravet om kjønnsbalanse fra neste ordinære valgperiode for slike representanter, inkludert når slikt valg er planlagt for det kommende året.

Gradvis innføring av de nye reglene
Selv om reglene om kjønnsbalanse trådte i kraft den 1. januar 2024, vil de nye reglene bli innført gradvis, i fem trinn, frem til 1. juli 2028, basert på størrelsen til et selskap:

Selskaper som ikke er lovpålagt å oppfylle kravet om kjønnsbalanse i løpet av den gradvise innføringsperioden, grunnet selskapets størrelse, men som senere enten får drifts- eller finansinntekter større enn NOK 50 millioner eller overstiger flere enn 30 ansatte, må oppfylle kravet om kjønnsbalanse senest én måned etter første etterfølgende ordinære generalforsamlingen i selskapet.

Konsekvenser av de nye reglene
De nye reglene kan medføre at selskaper må endre sammensetningen i styrene sine ved å rekruttere nye styremedlemmer. Flertallet av nye styremedlemmer som må rekrutteres for at selskaper skal overholde de nye reglene om kjønnsbalanse, vil være kvinner. På denne bakgrunn må selskaper være forberedt på å allokere ressurser til å rekruttere styremedlemmer som har nødvendig kompetanse.

Videre kan kravet om kjønnsbalanse påvirke både nåværende og fremtidige aksjeeieravtaler med hensyn til klausuler som regulerer aksjeeiernes rett til å utpeke styremedlemmer i et selskap. Slike klausuler kan endres eller justeres for å overholde kravet om kjønnsbalanse. Tilsvarende kan også vedtekter som inneholder bestemmelser om valg av styremedlemmer bli påvirket av kravet om kjønnsbalanse.

Avslutningsvis nevnes at selskaper må hensynta de nye reglene om kjønnsbalanse når de håndterer forhold tilknyttet valg av styremedlemmer, og valg av styremedlemmer i seg selv. Selskaper bør allerede nå iverksette tiltak slik at de kan oppfylle kravet om kjønnsbalanse i samsvar med den gradvise innføringen av de nye reglene.