Futuristic Data Center Server Room

KOFA ilegger overtredelsesgebyr for kjøp av skytjenester

| Innsikt

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ilegger Steigen kommune overtredelsesgebyr for kjøp av en skyløsning (PaaS) under en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester. Endringen fra on premise leveranse til skyløsning ble ansett for å utgjøre en vesentlig endring av rammeavtalen. Teknisk utvikling i avtaleperioden kunne ikke forsvare endringen.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser ilegger Steigen kommune overtredelsesgebyr for et avrop om kjøp av en skyløsning (PaaS) under en rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester. KOFA legger avgjørende vekt på at det leverandørene opprinnelig hadde konkurrert om å levere, og som rammeavtalen regulerte, var en on premise-løsning. De la videre til grunn at det var så vidt store forskjeller mellom det å tilby en PaaS-skyløsning og det å drifte on premise. Bl.a. trakk KOFA frem at ansvar og risiko flyttes til leverandøren og at skyløsningen som driftes i leverandørens egne lokaler gir stordriftsfordeler.  Avropet var derfor ikke inngått på grunnlag av kontraktsvilkårene i rammeavtalen, jf. forskriften § 26-2 (1). Det er ellers interessant at KOFA synes å anlegge en streng linje hva gjelder oppdragsgivers plikt til å ta høyde for anskaffelsens kompleksitet, usikkerhetsmomenter og teknisk utvikling i avtaleperioden ved utformingen av anskaffelsesdokumentene med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-549/14 Finn Frogne.

Saken finner du her