Hjem / Innsikt / Ny byggteknisk forskrift – TEK17

Ny byggteknisk forskrift – TEK17

1. juli 2017 trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. Formålet med endringene er å gjøre forskriften enklere i bruk samt å bidra til å redusere byggekostnadene, særlig ved boligbygging. Forskriften angir minimumskravene til byggverk. Flere av disse kravene er lempet på og tydeliggjort i TEK 17. Som følge av lempingen er forskriften nå blitt mer fleksibel, og muliggjør i større grad de løsningene markedet ønsker. I denne artikkelen gir vi en oversikt over de mest sentrale endringene.
Confident team of architect working together in a office.Then discussing about new startup project on desk. Architect discuss with engineer about project in office, architectural concept

Ikke lenger krav til innvendig bod i bolig

Ved prosjektering av boliger etter TEK17 er det ikke lenger krav om at boligen bygges med innvendig bod. Det stilles imidlertid fortsatt krav om at boligene må ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal

Kravet til snusirkel har skapt mye bry ved prosjektering av boliger. Som et alternativ innfører TEK17 snurektangel. Kravet gjelder for boliger med krav om tilgjengelighet, og snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig for den valgte planløsningen.

Lempeligere krav til studentboliger

I studentboliger er det ikke lenger krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (sportsbod).  Også kravene til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang er redusert.

For studentboliger med krav om tilgjengelighet er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Sprinkleranlegg er tilstrekkelig som slokkeanlegg

Sprinkleranlegg anses etter TEK17 som en preakseptert ytelse for bygninger der det stilles krav om automatisk brannslokkeanlegg.  Sprinkleranlegget som skal oppfylle kravet om brannslokkeanlegg må være prosjektert og utført i samsvar med angitte standarder. Bakgrunnen for endring er at det er behov for å gi en ensartet angivelse av hvilken type slokkeanlegg som er preakseptert. For sprinkleranlegg er det nå lang erfaring med bruk og det finnes omfattende dokumentasjon om bruken av slike anlegg.

Forskriften åpner også for alternative løsninger forutsatt at det foreligger dokumentasjon for at det alternative anlegget gir minst likeverdig beskyttelse, og at det er minst like pålitelig som sprinkleranlegg.

Enkel håndløper i trapp

Tidligere har det vært krav om at trapper i publikumsbygg og arbeidsbygninger skal ha to håndløpere i to høyder, henholdsvis 0,9 og 0,7m over inntrinnets forkant. Kravet til håndløper er gjort mer fleksibelt i den nye forskriften når det åpnes for at det kan velges mellom en håndløper på 0,8m, eller 2 håndløpere i henholdsvis 0,7 og 0,9m over inntrinnets forkant. Det er fortsatt krav om håndløper på begge sider av trappen.

Kommunal regulering framfor sentral regulering

Forskriftens krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekkelig uteoppholdsareal er moderert. Årsaken til dette er at det anses å være mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning fremfor en sentral regulering. Kommunene har de beste forutsetninger for å håndtere slike krav og evt. ta høyde for lokale forskjeller når de lager nye reguleringsplaner eller reviderer kommuneplanen.

For at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere plassering av byggverk slik de ønsker i sine lokale arealplaner blir bestemmelsen om plassering stående i TEK17 i fire år frem til 1. juli 2021.

Overgangsordning

Frem til 31. desember 2018 vil det være en overgangsperiode mellom TEK10 og TEK17. Ordningen gjør det mulig for utbyggere å velge mellom å prosjektere etter nytt eller gammelt regelverk. Det åpnes imidlertid ikke for sammenblanding av de to versjonene av forskriften ettersom hele byggteknisk forskrift er å regne som en enhet. En kan altså ikke velge gunstige løsninger fra hver av forskriftene, men må aktivt velge hvilken forskrift det skal prosjekteres etter. Det må fremkomme i byggesøknaden hvilken forskrift som ligger til grunn for prosjekteringen.