Hjem / Innsikt / Ny produktsikkerhetsforordning (2023)

Ny produktsikkerhetsforordning (2023)

Den 23. mai 2023 ble ny produktsikkerhetsforordning (Forordning (EU) 2023/988) publisert. Forordningen erstatter det gamle produktsikkerhetsdirektivet fra 2001 (Direktiv 2001/95/EF). Arbeidet med forordningen har pågått i over ti år. Forordningen trer i kraft i EU med virkning fra 13. desember 2024, og vil også innlemmes i EØS-avtalen.
European Union flags in front of the Berlaymont

Formålet med forordningen er å forbedre det indre markedets funksjon og samtidig sikre et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå, både i butikk og på nett. Dette vil bidra til å øke forbrukertillit og styrke konkurransen. Forordningen vil også forbedre markedsovervåkingen av farlige produkter, og forsikre effektivt tilbakekall av slike produkter.

Forordningen vil få anvendelse på produkter som bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelige på EU/EØS-markedet. Den vil være relevant for alle økonomiske aktører som driver med salg av produkter på det europeiske markedet – inkludert aktører som er etablert utenfor Europa.

Nedenfor har vi trukket frem noen av de viktigste regelendringene:

Ansvarlig person
Forordningen krever at selskaper som ikke er etablert i EU fastsetter en ansvarlig person før produktene kan bli plassert på markedet. Dette skal bidra til å sikre at det alltid finnes en som kan holdes ansvarlig dersom produktet påfører skade. Denne personen er ansvarlig for å sikre at produktet oppfyller relevante sikkerhetskrav, og at det medfølger teknisk dokumentasjon. Den ansvarlige personen har også ansvar for å inkludere produsentens detaljer på emballasjen eller på produktet.

Netthandel
Produktsikkerhetsforordningen tar også høyde for den teknologiske utviklingen. Den anerkjenner at netthandel spiller en avgjørende rolle i dagens samfunn. Forordningen setter spesifikke krav til nettbaserte markedsplasser og nettsalg. Nettaktører må blant annet identifisere og registrere en kontaktperson for markedsovervåkningsmyndighetene, offentliggjøre sikkerhetsadvarsel ved publisering av annonser på nett og direkte varsle berørte forbrukere som har kjøpt et produkt når produktet er omfattet av en tilbakekalling av sikkerhetsmessige årsaker, eller når visse opplysninger må bringes til forbrukernes oppmerksomhet for å sikre trygg bruk av et produkt.

Rapportering av ulykker
Produsentene pålegges en varslingsplikt om ulykker forårsaket av produktene. Slik varsling skal skje via EU-kommisjonens Safety Gate-system.  Det skal alltid sendes varsel ved hendelser dersom produktet har resultert i en persons død eller i alvorlige negative effekter på helse eller sikkerhet, permanent eller midlertidig, inkludert skader, sykdommer og kroniske helseeffekter. Varslingen må bli gjort uten unødige forsinkelser fra øyeblikket produsenten ble oppmerksom på ulykken.

Tilbakekalling av produkter
Et sentralt mål i EU har vært å effektivisere tilbakekalling av produkter. Fordringen fastsetter detaljerte krav for gjennomføringen av produkttilbakekall. Forordningen gir økonomiske aktører, herunder produsenter, distributører og importører, plikt til å gjennomføre tilbakekalling av farlige produkter. Netthandelsaktører vil også være forpliktet til å sikre effektive produkttilbakekallinger.

Aktøren må tilby valget mellom to av tre listede opp alternativer, enten tilbakebetaling, reparasjon eller erstatning. Unntaket er dersom det er umulig eller på annen måte uforholdsmessig. I så fall, vil det være tilstrekkelig å tilby et av alternativene etter den nye produktsikkerhetsforordningen.

Straff
I originalforslaget var straffen for brudd på forordningen satt til 4 prosent av årlig omsetning. I det nye forslaget vil det være opp til medlemsstatene å fastsette straffen, såfremt denne er effektiv, forholdsmessig og avskrekkende.