Hjem / Innsikt / Nye og oppdaterte vedlegg til rundskriv 12/2016: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Nye og oppdaterte vedlegg til rundskriv 12/2016: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet supplerte nylig sitt rundskriv 12/2016: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov med to nye vedlegg. Dette er Vedlegg 4: Kapitalbehov ved eierskap i forsikringsvirksomhet og Vedlegg 5: Bruk av stresstester (SREP) og vurdering av kapitalkravsmargin. Finanstilsynet har i tillegg oppdatert tre av vedleggene til rundskrivet.
Abstract architectural pattern

Det første av de nye vedleggene er Vedlegg 4. Dette vedlegget presenterer en metode for å vurdere eierrisiko knyttet til eierandeler i hel- og deleide forsikringsforetak som ble lagt frem i et likelydende brev 23. april 2018 til banker, kredittforetak, finansieringsforetak og holdingforetak i konsern der slike inngår. Metoden tar utgangspunkt i prinsippene for konsolidering som anvendes for foretak som følger CRD IV-reglene for beregning av kapital. Videre tar metoden også sikte på å ta hensyn til behandlingen av ulike eierandeler under pilar 1, å utligne effekten av at ulik verdsettelse av investeringer i forsikringsvirksomhet påvirker egenkapitalen og å ta hensyn til forsikringsforetakets solvenskapital.

Det andre nye vedlegget er Vedlegg 5 som omhandler Finanstilsynets vurdering av kapitalkravsmargin og deres bruk av stresstester for å vurdere risikonivå og kapitalbehov for foretak. Finanstilsynet skal både vurdere foretakenes stresstester og gjennomføre egne stresstester for å deretter sammenligne med foretakenes egne tester. Finanstilsynet skal også ved hjelp av stresstester undersøke om foretakenes egenkapital er tilstrekkelig for å bære kraftig stress og på bakgrunn av resultatene sette frem en forventning til kapitalkravsmargin utover det samlede kapitalkravet.