Dialog_8

Nye retningslinjer om kollektive forhandlinger

| Innsikt

Den 29. september 2022 lanserte Europakommisjonen nye retningslinjer om kollektive forhandlinger som vil få betydning for selvstendig næringsdrivende uten ansatte. Nå kan selvstendig næringsdrivende uten ansatte kollektivt forhandle om arbeidsvilkår uten at dette bryter med konkurranselovgivningen i EU. Disse retningslinjene vil også legges til grunn av Konkurransetilsynet.

I utgangspunktet forbyr artikkel 101 i Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (heretter omtalt som “TFEU”) avtaler mellom virksomheter som begrenser konkurransen på det indre markedet, herunder direkte, indirekte fastsettelser av kjøps- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser.

Avtaler som er inngått innenfor rammene for kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og som i kraft av deres formål og innhold skal forbedre arbeidsvilkårene, faller utenfor anvendelsesområdet for artikkel 101 i TEUF.

Selvstendig næringsdrivende er i prinsippet virksomheter som er omhandlet av artikkel 101. De tilbyr sine tjenester mot vederlag på et bestemt marked og utøver sin virksomhet som uavhengige økonomiske aktører.

Den 29. september 2022 lanserte Europakommisjonen nye retningslinjer om kollektive forhandlinger der det fremgår at konkurransereglene i EU ikke er til hinder for at selvstendig næringsdrivende uten ansatte, kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere for å bedre sine arbeidsvilkår. Kollektive forhandlinger er ansett som et viktig virkemiddel til å forbedre arbeidsvilkårene for selvstendig næringsdrivende uten ansatte.

Retningslinjene klargjør følgende:

(a) that collective agreements by solo self-employed persons who are in a situation comparable to that of workers fall outside the scope of Article 101 TFEU; and

(b) that the Commission will not intervene against collective agreements of solo self-employed persons who experience an imbalance in bargaining power vis-à-vis their counterparty/-ies.

Det fremgår av bokstav a at kollektive avtaler for selvstendig næringsdrivende uten ansatte som kan sammenlignes med arbeidstakere, vil falle utenfor anvendelsesområdet for artikkel 101 i TEUF. Dette gjelder selvstendig næringsdrivende uten ansatte;

  • som er økonomisk avhengig av en oppdragsgiver, herunder leverer eksklusivt eller overveiende andel av sine tjenester til samme oppdragsgiver
  • som jobber tilsvarende en arbeidstaker hos oppdragsgiver eller
  • som arbeider via digitale arbeidsplattformer.

Europakommisjonen er tydelig på i sine retningslinjer at adgangen til å forhandle kollektivt bare gjelder samarbeid og forhandling om arbeidsvilkår. Det betyr blant annet at det ikke kan samarbeides om betingelser ut til forbrukerne.

Europakommisjonen klargjør videre hvilke saker de ikke vil prioritere i sin håndheving av konkurranselovgivningen jf. bokstav b. I retningslinjene er det vist til

  • Kollektive avtaler inngått av selvstendig næringsdrivende uten ansatte med oppdragsgivere som har en viss grad av økonomisk styrke
  • Kollektive avtaler inngått av selvstendig næringsdrivende uten ansatte i henhold til nasjonal lovgivning eller EU-lovgivning.

Gjennom EØS-avtalen er de norske konkurransereglene harmonisert med konkurransereglene i EU. Konkurransetilsynet uttalte den 19. oktober 2022 at de vil legge til grunn nevnte retningslinjer i sin håndheving av norsk konkurranselovgivning.

Se også

Eur-Lex: Guidelines

A row of European flags in front of a building
"Guidelines on the application of Union competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons"